Засаг түрэ 14 jan 2021 409

​Ородой Засагай газарай гэшүүдтэй хамта зүблөөндэ Буряадай Толгойлогшо хабаадаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин январиин 13-да видеоконференц-холбоогоор гүрэнэй Засагай газарай гэшүүдтэй зүблөө үнгэргэбэ. Үнгэрһэн жэлэй харгы барилгын талаар ажалай дүнгүүд согсологдожо, 2021-2023 онуудай түсэбэй талаар суглаанда хэлсэһэн байна. Эдэ асуудалнуудаар вице-премьер Марат Хуснуллин болон «Тээбэри» шэглэлээр гүрэнэй зүблэлэй комиссиин түрүүлэгшэ Алексей Цыденов элидхээ.

Тээбэриин талаар гүрэнэй зүблэлэй комиссиин түрүүлэгшээр томилһоной түлөө Алексей Цыденов Владимир Путинда баяраа мэдүүлжэ, ерэхэ жэлнүүдэй түсэбүүдэй шухалань тэмдэглэгдэнхэй гэжэ хэлэбэ.

- Үнгэрһэн жэлдэ хэгдэхэ ажалда мүнгэн һомологдоо. Үшөө 100 миллиард түхэриг нэмэһэн байнат. 2019 онтой жэшэхэдэ харгын гэнэ усалһаа наһа бараха ушар 5,4%-ээр доошолоо. Федеральна харгынууд нормодо тааруу болгогдоһоной үрэ дүн болоно. 2024 он болотор 1900 хүүргэ, 120 путепровод баригдахаар түсэблэгдэнэ. Холын хараата жэлнүүдтэ транспортын һалбари хүгжөөлгын стратеги дахинаа хаража үзэхэ хэрэгтэй. Тэрэниие Гүрэнэй зүблэлэй президиумдэ гаргаа һаа, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Юрэнхылэгшэдэ хандаба.

Энэ асуудал хаража үзэхыень Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустинда Владимир Путин даалгаба.

2020 оной декабриин һүүл багта Михаил Мишустин можо нютагуудта гурбан жэлэй болзорто автомобилиин харгы барилга, һэльбэн шэнэдхэлгэдэ һомологдоһон 172,3 миллиард хубаарилха гурим байгуулаа һэн.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар