Засаг түрэ 15 jan 2021 494

Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүд тушаалһаа сүлөөлэгдэбэ

Буряадай Толгойлогшо уласай Засагай газарай гэшүүдые тушаалһаа сүлөөлхэ тухай зарлиг мүнөөдэр, январиин 15-да, абаба

Мүнөөдэр, январиин 15-да, Буряадай Толгойлогшо уласай Засагай газарай гэшүүдые тушаалһаа сүлөөлхэ тухай зарлиг абаба. Гэхэтэй хамта, засагай гүйсэдхэхы зургаанда хубилалтанууд түсэблэгдэнэ.

Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүдэй хабаадалгатай суглаанда Алексей Цыденов шиидхэбэриеэ дуулгаба. Уласай хүтэлбэрилэгшэ хэһэн ажалайнь түлөө, бэрхэшээлтэй саг суг дабажа гараһанай түлөө Засагай газарай гэшүүдтэ баяр хүргэбэ.

- Зорилгонууд олон, тэдэ хүнгэн бэшэ. Хүн бүхэнтэйтнай уулзажа хөөрэлдэхэб. Шэнэ формадта, Засагай газарай шэнэ байгуулгада саашаа дабшахабди, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Сайдууд Буряад Уласай Засагай газарай шэнээр байгуулагдатар уялгаяа дүүргэжэ байха. 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар