Засаг түрэ 18 jan 2021 506

​Алексей Цыденов Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүдые томилбо

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Толгойлогшо Буряад Уласай Засагай газарай байгуулга болон гэшүүдэй бүридэл томилбо. Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүдэй тушаалаа сүлөөлһэн тухай захирамжа Алексей Цыденов январиин 15-да абаһан байна.

Буряад Уласай Засагай газарай шэнэ байгуулгын ёһоор мүнгэн һангай сайдай тушаал эзэлжэ байһан Всеволод Мухин Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын уялга дүүргэгшээр томилогдобо. Тэрэ хадаа мүнгэн һангай, эдэй засагай болон үйлэдбэриин, худалдаа наймаанай болон инвестициин яамануудые хараха. Гэхэтэй хамта, инветициин талаар яаман Минпромдо оруулагдаа. Мүнгэй һангай сайдай орлогшо Георгий Мадаев сайдай тушаалда зууршалагдаа. Екатерина Кочетова эдэй засагай яаман хүтэлбэрилхэ гэжэ Арадай Хуралда зууршалагдаа. Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо - Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи бүрин эрхэтэ түлөөлгын хүтэлбэрилэгшэ байһан Антон Виноградов Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшын туүшаалда үйлэдбэриин болон инвестициин сайдаар томилогдоо.

Буряад Уласай Түнхэнэй аймагай хүтэлбэрилэгшөөр хүдэлһэн Иван Альхеев зөөриин, байгаалиин, аяншалгын, соёлой яамануудай түлөө харюусажа, Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшооын уялга дүүргээгшээр томилогдобо. Тиихэдэ байгаалиин сайд, яаманай нэрэ һэлгэгдэхэ. Байгаалиин нөөсэнүүдэй болон экологиин яаман гээд нэрлэгдэхэ.  Сибириин болон Алас Дурна тойрогой ангуушадай болон ой ашаглагшадай зүблэлэй хүтэлбэрилэгшэ, Ородой байгаалиин яаманай олониитын сэгнэлтын, нормативна-эрхын актнуудай, гүрэнэй туһаламжануудай шанарай, эдилгэдэ эсэргүүсэлгын болон кадрова ажалай талаар комиссиин эксперт Сергей Матвеев шэнээр нэрлэгдэһэн яаман хүтэлбэрилхэ. Зөөриин яаманай хүтэлбэрилэгшэ Маргарита Магомедова, аяншалгын сайд – Мария Бадмацыренова, соёлой сайд Соелма Дагаева тушаалдаа үлэхэ.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Цыбикжаповай мэдэлдэ цифровой хүгжэлтын хороон байгуулагдаха. Тэрэниие информационно технологиин болон баримтата холбооной хорооной түрүүлэгшэ Валерий Андронов хүтэлбэрилхэ. Валерий Андронов засагай газарай гэшүүнэй зиндаатай болохо. Вячеслав Цыбикжапов ниигэмэй хамгаалгын, спортын болон залуушуулай бодолгын талаар, элүүрые хамгаалгын болон болбосоролой яамануудые даажа ябаха. Эдэ яамануудые хүтэлбэрилжэ байһан Татьяна Быкова, Вячеслав Дамдинцурунов, Евгения Лудупова, Баир Жалсанов тушаалдаа үлэхэ.

Засагай газарай инфраструктурын хүгжэлтын талаар орлогшоор Евгений Луковников томилогдоо. Тэрэ барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын болон тээбэриин, элшэ хүсэнэй яамануудай түлөө харюусаха. Барилгын сайд Николай Рузавин тушаалдаа үлэхэ, тээбэриин сайд Александр Аюшеев наһанайнгаа амаралтада гарахань.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын тушаал эзэлжэ байһан Игорь Зураев Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи бүрин эрхэтэ түлөөлгын хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр томилогдобо.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшын – хүдөө ажахын сайдай тушаал БГСХА-гай захирал Галсан Дареевтэ дурадхагдаа. Галсан Дареев мүнөө амаралтада, амаралтын удаа тушаал эзэлхэ.

Буряад Уласай Засагай газарай аюулгүй байдалай талаар орлогшо Петр Мордовской тушаалдаа үлэбэ. Тэрэ мүнөө ой ашаглаха талаар байгаалиин яаман даажа абаха.

Алексей Мишенин Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшын тушаалһаа сүлөөлэгдөө.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар