Засаг түрэ 22 jan 2021 410

​Буряадай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Москва гараба

© фото: Анна Огородник

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов мүнөөдэр Москва хотодо ажалаа ябуулна. Тэрэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай, Ородой Гүрэнэй зүблэлэй «Элшэ хүсэн» болон «Тээбэри» гэһэн шэглэлээр комиссиин суглаануудта хабаадаха. Алексей Цыденов Гүрэнэй зүблэлэй «Тээбэри» гэһэн шэглэлээр комиссиин хүтэлбэрилэгшэ гэжэ һануулнабди.

Суглаанда хабаадагшад 2018 оной августын 27-до Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи комиссиин түлишэ-элшэ хүсэнэй комплексын болон экологиин аюулгүй байдалай талаар хүгжэлтын түсэбүүдэй талаар үнгэргэгдэһэн суглаанай дүнгүүд хэр бэелүүлэгдээб гэжэ зүбшэхэ юм.

Тиихэдэ уласай хүтэлбэрилэгшэ Буряадай Засагай газарай гэшүүдээр видеоконференц-холбоогоор суглаа үнгэргэхэ. Энэ суглаанда Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын сайдай уялга дүүргэгшэ Татьяна Быкова болон мүнгэн һангай сайдай уялга дүүргэгшэ Всеволод Мухин хоёр Арадай Хуралай сессидэ оруулагдаха хуулиин түсэлнүүдтэй танилсуулха. Буряадта хүнүүдэй эрхын талаар бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юлия Жамбалова элидхэхэ.

Фото: Анна Огородник