Засаг түрэ 25 jan 2021 494

​Буряадай Түнхэнэй аймагта газарай асуудал шиидхэгдэһээр

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Түнхэнэй аймагай һомонуудай дарганар нютагуудайнгаа хилэ тодорхойлжо, саашадаа ажаһуугшад гэрнүүдээ болон газаараа мэдэлдээ оруулха аргатай болохо юм.

Февралиин 15 болотор 14 һомонуудай дарганар Түнхэнэй дархан газар тухай дансада өөһэдынгөө мэдүүлгэнүүдые оруулха ёһотой. Иимэ даабари Буряад Уласай Засагай газарай инфраструктурын талаар орлогшын уялга дүүргэгшэ Евгений Луковников Түнхэнэй аймагаар албанай хэрэгээр ябахадаа, нүүдэл суглаанда үгэбэ. Энэ суглаанда Буряадай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин хабаадалсаа.

Ородой Холбоото Уласай Засагай газар 2020 оной декабриин 30-да «Онсо харууһатай байгаалиин дэбисхэр тухай» Федеральна хуулида хубилалтануудые оруулха тухай» гэһэн 505-дахи-ФЗ гэһэн Федеральна хуули абаһан байна. 3-дахи статьяда оруулагдаһан нэмэлтэнүүдэй ёһоор, хүдөө нютагууд онсо харууһатай байгаалиин дэбисхэрэй бүридэлдэ гэр байрануудтаяа оруулагдаха аргатай болоо. Тиигэжэ онсо харууһатай байгаалиин дэбисхэртэ оруулагдаһан хүдөө нютагууд тодорхойлогдоһон хилээр лэ газараа мэдэлдээ оруулха аргатай гээд тэмдэглэлтэй. Эдэ газарнуудые ашаглаха, гэр бариха талаар асуудалнууд газар ашаглалгын болон барилгын дүримүүдые баримталан шиидхэгдэхэ. Энээнһээ урид эдэ асуудалнуудые шиидхэхын тула онсо харууһатай байгаалиин дэбисхэрэй дүримүүд баримталагдадаг һэн.

Түнхэнэй дархан газарай дэбисхэртэ 35 һууринууд оршодог. Онсо харууһатай байгаалиин газарай хилэ тодорхойлогдожо, хүдөө нютагуудта ажхынуудые эрхилхэ арга олгогдохо.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар