Засаг түрэ 26 jan 2021 551

​Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын тушаалда Всеволод Мухин дэмжэгдэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сесси мүнөөдэр, январиин 26-да үнгэргэгдэнэ. Буряад Уласай Арадай Хуралай бюджедэй, татабариин болон мүнгэн һангай талаар хорооной түрүүлэгшэ байһан, сагһаа урид наһа бараһан Зоригто Цыбикмитовые дурсан, дуугай зогсожо, һунгамалнууд ажалаа эхилбэ.

Буряад Уласай Буряад Уласай хуулиин ёһоор, Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшонор болон мүнгэй һангай, эдэй засагай яамануудай хүтэлбэрилэгшэнэрые тушаалда томилходо, Арадай Хурал дэмжэхэ ёһотой. 6-дахи зарлалай һунгамалнуудай ээлжээтэ бэшэ сессидэ тушаалда дэбжүүлэгдэһэн сайдууд хэхэ ажал, зорилгонуудтаяа танилсуулжа, удаань һунгамалнууд нюуса һунгалтаар шииидхэбэри абаа.

Тушаалда дэбжүүлэгдэһэн хүнүүдэй элидхэхэ, тэдэндэ асуудал табиха болзор 15 минутын туршада үнгэргэгэхэ тухай дурадхал Михаил Гергенов сессиин эхиндэ оруулба.

Энээндэнь Баир Цыренов миин лэ гараа үргэхэеэ бэшэ, харин зүбшэжэ хэлсэхэеэ сугларна үгы юм гүбди гэжэ харюусаба.

- Хэрэгтэй болоо һаань, хоёрш үдэртэ хэлсэхэбди. Аха үеын һунгамалнууд хэдэн үдэрөөр зүбшэн хэлсэдэгээ һанана ёһотой, - гэжэ һунгамал Михаил Гергеновэй дурадхал зүбшөөбэгүй.

Буряад Уласай мүнгэн һангай сайдай тушаал эзэлжэ байһан Всеволод Мухин Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшоор дэбжүүлэгдээ.

- Энэ тушаал хадаа намда онсо эрхэ олгоно бэшэ. Нэн түрүүн ехэ харюусалга болон уялга болоно, - гэжэ тушаалда дэбжүүлэгдэһэн Всеволод Мухин үгэ абахадаа хэлэбэ.

Хэхэ ажал, бэелүүлхэ зорилгонууд тухай хэлэхэдээ, тэрэ уласай эдэй засагай хүгжэлтэ хадаа инвестициин оршонһоо дулдыдана гэжэ тэмдэглэбэ. Тиихэдэ инвестициин туйлалтануудые хараалан, олзын хэрэг эрхилэгшэдэй бодото ажалда анхарал хандуулха шухала гэжэ Всеволод Мухин тодорхойлбо.

- Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ, тэдэниие дэмжэхэ талаар ажал эршэдүүлхэ. Юундэб гэхэдэ, энэнь ажаһуугшадые ажалаар хангалга, тэдэнэй олзо дээшэлүүлгэдэ сэхэ нүлөөлнэ ха юм. Олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй уулзахабди, бэе бэеэ шагнахабди, шухалань гэхэдэ, хэлэеэ ойлголсохобди гэжэ найданаб, - гэжэ Всеволод Васильевич тэмдэглэбэ.

Тиихэдэ томо олзын хэрэг эрхилэгшэд болон үйлэдбэринүүдтэй ажал ябуулагдаһаар лэ байха, Буряадай уласай, аймагуудай, һомонуудай бюджедүүдэй тэнсүүрииень байгуулха талаар асуудаал шиидхэхэ тухайгаа сайд мэдүүлбэ.

- Ниигэмэй һалбарида, инфраструктурада, экологи болон хүдөө ажахыда онсо анхарал хандуулагдаха. Федеральна засаг зургаантай ашаг үрэтэйгөөр ажал ябуулагдаха. Нютагай өөһэдын хүтэлбэринүүдтэ дэмжэлгэ үзүүлэгдэжэ байха, - гэжэ Всеволод Мухин ажалтаяа танилсуулба.

Арадай Хуралай вице-спикер Цырен-Даши Доржиев Всеволод Мухиниие дэмжэхэ гэжэ уряалба.

Ехэ заһабарииин, сэн нэмэһэн газ, түлеэнэй болон бусад асуудалнуудые хараадаа абахыень һунгамалнууд дурадхаба.

Тиигэжэ нюуса һунгалтын дүнгүүдээр, Буряад Уласай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын тушаалда Всеволод Мухиниие томилхо зүбшөөлөө 58 һунгамал уласай хүтэлбэрилэгшэдэ үгэбэ.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар