Засаг түрэ 26 jan 2021 411

​Ородой Юрэнхылэгшын дэргэдэхи бүрин эрхэтэ түлөөлгын хүтэлбэрилэгшын тушаалда Игорь Зураевые дэмжэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын тушаал эзэлжэ байһан Игорь Зураев Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи бүрин эрхэтэ түлөөлгын хүтэлбэрилэгшын тушаалда зууршалагдаа.

Ерээдүйнгөө ажалда инвестициин бүхы түсэлнүүдые дэмжэхэ талаар ажал гуримшуулха, Алас Дурнын тойрогой эдэй засагай оршондо уласаа улам нэбтэрүүлхэ, Москвада болон бусад можо нютагуудта ажаһуудаг Буряадһаа гарбалтай хүнүүдтэй ажал ябуулха тухай Игорь Зураев тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов сайдые дэмжэбэ.

- Аша үрэтэйгөөр, урагшатайгаар ажаллаат. Бэе абажа, хажууһаа хаража байгаагүйт. Ородой Холбоото Уласай хэмжээндэ федеральна засаг зургаантай хамта урагшатайгаар хүдэлхэт гэжэ һананаб, - гэжэ һунгамал хэлэбэ.

Игорь Зураев Буряадай ерээдүйн хүтэлбэрилэгшэ гэжэ Буда-Ширап Батуев дурадхал оруулба.

- Ехэнхидээ уласай толгойлогшонор наһажаал зон байжа, тушаалаа дамжуулха хүниие бэлдэгшэ һэн. Алексей Самбуевич баһал наһатай боложо ябана хэбэртэй. Игорь Иванович аймагай, удаань уласай хэмжээндэ хүдэлөө, мүнөө федеральна хэмжээндэ гараба. Тэндэ ажаллажа шадаа һаа, уласай хүтэлбэрилэгшын тушаалда бэлэн гэжэ тоолохобди, - гэһэн Буда-Ширап Батуевай һанамжа һунгамалнуудые хүхеэбэ.

Баһал нюуса һунгалтаар Игорь Зураев Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи бүрин эрхэтэ түлөөлгын хүтэлбэрилэгшын тушаалда томилхо зүбшөөлөө Буряадай Толгойлогшоо һунгамалнууд үгэбэ. Игорь Зуравые 56 һунгамал дэмжээ, 3-иинь – буруушаагаа.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар