Засаг түрэ 26 jan 2021 519

​Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшын тушаалда Иван Альхеев дэмжэгдэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Түнхэнэй аймагай дарга ябаһан Иван Альхеев Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын тушаалда дэбжүүлэгдэжэ, зөөриин, аяншалгын, байгаалиин болон соёлой яамануудай түлөө харюусаха юм.

- Ажабайдал һайжаруулха, ажалай һууринуудые байгуулха гэһэн шухала асуудалнууд гарана. Мүнөө ехэ ажал хэгдэнэ – ниигэмэй эмхинүүд баригдана, теэд энэнь бага. Байгаали, Байгал хамгаалгын, бог шорой усадхалга гэһэн асуудалнуудта онсо анхарал хандуулха хэрэгтэй. Манай уласта байгаалиин үзэсхэлэнһөө гадуур, олон үндэһэн яһатанай соёл аяншалагшадай анхарал татана. Тиимэһээ соёл уралигаа сахин хамгаалжа, үргэжэ, хүнүүдые танлдсуулха шухала. Аяншалга хүгжөөлгын асуудал комплекснэ болоно, тиимэһээ гүрэнэй программануудта оролсохо хэрэгтэй. Зорилгонуудаа бэелүүлхын тула аймагууд болон һунгамалнууд суг ажаллаха болоно, - гэжэ Иван Альхеев тоолоно.

Иван Альхеевтэ талаар һунгамалнууд олон асуудалнуудыне табижа, дурадхалнуудые оруулаа.

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Инна Ивахинова Иван Альхеев бэрхэ хүтэлбэрилэгшэ гэжэ тэмдэглэһэн байна.

Буряадай засагай газарай Түрүүлэгшын тушаалда Иван Альхеевые тушаалда томилхо зүбшөөл уласай хүтэлбэрилэгшэдэ һунгамалнууд нюуса дуугаар үгэбэ. Тиигэжэ 49 һунгамал зүбшөөжэ, 8 хүн буруушаажа, 1 хүн – дуугаа үгөөгүй.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар