Засаг түрэ 27 jan 2021 424

​Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүд дэмжэгдэбэ

© фото: Анна Огородник

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сессидэ Засагай газарай гэшүүд дэмжэгдэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшын-хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай тушаалда дэбжүүлэгдэһэн Галсан Дареев, Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшонор Евгений Луковников, Петр Мордовской, Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшын болон уласай үйлэдбэриин, худалдаа-наймаанай болон инвестициин сайдай тушаалда дэбжүүлэгдэһэн Антон Виноградов бэелүүлхэ зорилгонуудтаяа һунгамалнуудые танилсуулаа.

Тиихэдэ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшын болон Буряадай Толгойлогшын болон Засагай газарай хүтэлбэрилэгшын тушаалда дэбжүүлэгдэһэн Баир Цыреновтэ асуудал ороогүй.

Буряадай эдэй засагай сайдай тушаалда Екатерина Кочетова болон мүнгэн һангай сайдай тушаалда Георгий Мадаев дэбжүүлэгдээ. Екатерина Кочетова 2019 оной декабрь һараһаа эдэй засагай сайдай уялга дүүргэжэ, 2020 оной март һарада энэл яаманай сайдаар томилогдоһон байна. Георгий Эдуардович 2018 онһоо хойшо мүнгэн сайдай орлогшо ябаһан юм. Эдэнэр ябуулха ажайнгаа программатай танилсуулжа, һунгамалнуудай асуудалнуудта баһал харюусаа.

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сессидэ һунгамалнууд сайдуудые болон Засагай газарай гэшүүдые тушаалда томилхо зүбшөөлөө үгэбэ. Нюуса һунгалтын дүнгүүдээр, Антон Виноградовые 44 һунгамал дэмжээ, 12 – буруушаагаа. Галсан Дареевые 48 һунгамал дэмжээ, 6 – буруушаагаа, 1- дуугаа үгөөгүй. Евгений Луковниковто 42 һунгамал дуугаа үгөө, 13 – буруушаагаа. Петр Мордовскойе 43 һунгамал дэмжээ, 13 –буруушаагаа. Вячелав Цыбикжапов 44 һунгамалай дэмжэлгэдэ хүртөө, 10 – буруушаагаа, 1- дуугаа үгөөгүй. Баир Цыреновые 48 һунгамал дэмжээ, 8 – буруушаагаа. Екатерина Кочетова 43 һунгамалнуудай дэмжэлгэдэ хүртөө, 13- буруушаагаа. Георгий Мадаевые 51 һунгамал дэмжээ, 4 – буруушаагаа, 1 –дуугаа үгөөгүй.

Буряадай һунгамалнуудай нюуса дуугаар Екатерина Кочетова болон Георгий Мадаев хоёр сайдай тушаалда томилогдохо.

Сессиин түгэсхэлдэ Буряадай Толгойлогшо һунгамалнуудта тушаалда дэбжүүлэгдэһэн хүнүүдые дэмжэһэнэй түлөө баяр хүргэбэ.

Фото: Анна Огородник