Засаг түрэ 1 feb 2021 395

​Буряадай Арадай Хуралда һунгамалнуудые үсөөн болгохо талаар хуулиин түсэл оруулагдаа

© фото: Анна ОГОРОДНИК

«Буряадай хуули тогтоолгын зарим актнуудта хубилалтануудые оруулха тухай» гэһэн хуулиин түсэл Арадай Хуралда оруулагдаа. Тэрэнэй ёһоор, салин абадаг һунгамалнуудай тоо 14 болгохо гэжэ хэлэгдэнэ.

Бүлэг һунгамалнууд иимэ дурадхал оруулһан байна. Тиихэдэ Батор Цыбиков, Петр Носков, Виктор Ячменев, Иннокентий Вахрамеев, Намсарай Намсараев, Николай Дашеев, Оксана Бухольцева, Александр Цыденов, Солбон Дашинимаев гэгшэд энэ дансада гараа табяа.

- Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшын тушаал нэгэ хорооной түрүүлэгшын болон Арадай Хуралай аппарадай хүтэлбэрилэгшын тушаалтай удаадахи зарлалһаа нэгэдүүлхэ гэжэ тоолонобди. Өөрынгөө жэшээгээр Арадай Хуралда һомологдохо мүнгэнэй хэмжээ доошолуулха хэрэгтэй, - гэжэ салин абадаг һунгамалнуудай тоо бага болгохо тухай Батор Цыбиков хэлэбэ.

Тайлбарилһан бэшэгтэ хэлэгдэһэнэй ёһоор, «Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшын салинда 5 жэлдэ эгээл багань 10 сая түхэриг гаргашалагдадаг, аппарадай хүтэлбэрилэгшэдэ 5 жэлдэ эгээл багань 10 сая түхэриг түлэгдэдэг, Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшын секретарь болон хоёр зүбшэлэгшэдэ табан жэлдэ 7,5 сая түхэриг түлэгдэдэг. Тиимэһээ хуулиин энэ түсэлэй абтабал, долоодохи зарлалай һунгагдахада бюджедэй адагынь 27,5 сая түхэриг алмагдаха».

Энэ хуулиин түсэлөөр һунгамалнууд Арадай Хуралай февралиин сессидэ гараха түсэбтэй.

 

Источник: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан

Фото: Анна ОГОРОДНИК