Засаг түрэ 3 feb 2021 481

​Буряад Уласта хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаһаар

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

2020 ондо Буряад Уласта «Демография» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ хүүгэдэй 4 сэсэрлиг барилгада 900 сая тухай түхэриг һомологдоһон юм. Мүнөө Яруунын аймагай Нарһата һууринда 150 һууритай сэсэрлиг баригданхай. 2021 оной нэгэдэхи кварталда Улаан-Үдын Дивизионный, Забайкальский микрорайонуудта болон Боевая гудамжада оршоһон 280 һууритай сэсэрлигүүдэй барилга түгэсэхэ.

Байгша ондо эдэ сэсэрлигүүдэй барилга дүүргэхэ хэрэгтэ болон Улаан-Үдэ хотодо үшөө хоёр сэсэрлиг барилгада нэгэ миллиард түхэригһөө дээшэ һомологдохо гэжэ түсэблэгдэнэ. Энэ мүнгэнэй 40 хубинь уласай бюджедһээ гаргашалагдаха юм.

Гэхэтэй хамта хубиин сэсэрлигүүдтэ үхибүүдые олон болгохо талаар һуури байгуулгада мүнгэ һомололго хараалагданхай. 2021 оной нэгэдэхи кварталда 3 наһа хүрэтэр үхибүүдэй ябаха 1000 һуури байгуулгада тэдхэмжэ үзүүлхэ талаар хубиин сэсэрлигүүдэй дунда мүрысөөн соносхогдохо. Тэдхэмжын хэмжээндэ болбосоролой эдэ эмхинүүд һуралсалай, хүмүүжүүлгын, эмнэлгын, эдеэ хоол шанаха хэрэгсэлнүүдые худалдан абаха аргатай юм. 2020 ондо энэ тэдхэмжын ашаар хүүгэдэй 24 сэсэрлигтэ 1156 һуури байгуулагдаа.

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан