Засаг түрэ 12 feb 2021 648

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй Сагаан һарын амаршалга

© фото: egov-buryatia.ru

Хүндэтэ нютагаархид!

Гаража ерэһэн Сагаалганай баяраар таанадаа амаршалнаб! Үнгэрhэн жэл Буряад Уласай түүхэдэ онсо hуури эзэлхэ. Хүндэ бэрхэшээлтэ үедэ манай арад нэгэдэжэ, хамтын хүсые харуулаа. Энэ хүсэн ямаршье аюулда абтахагүй.

Угай заншалаар Сагаан hараяа сагаан сэдьхэлээр баяр дүүрэн угтая. Шэнэ жэлдэ аза жаргалтай, хэшэг ехэтэй байхыень бултанда хүсэе!

Үлүү үдэртэй үнгэрһэн жэл маанадта олон бэрхэшээл асараа. Тиигэбэшье, эгээл шухалань, бидэ бултыень дабажа гараабди. Бэе бэедээ туһалха анхархаараа, хүсэл зориг ехэтэйгээрээ республикымнай ажаһуугшад хүсэн түгэлдэр байгаа. Бидэ нэгэдээбди!

Шэнэ жэл – түмэр сагаагшан Үхэр жэлые бидэ сагаан һанаагаар, сагаан сэдьхэлээр, буянта хэрэгүүдээр, ерээдүйдөө найдалтайгаар угтанабди. Буряад үхэрнай энэ жэлэй һүлдэ болог. Тэрэмнай ажабайдалаймнай үндэһэн болоһон, арадаймнай заншал сахиһан ха юм. Эндэ ниигэмэй түлэбүүдые бэелүүлдэг Россиин Буддын заншалта Сангхын үүргэ тон ехэ. Эдэ болон бэшэшье ниигэмэй түлэбүүдые бэелүүлэлгые ехэтэ дэмжэнэбди.

Түрэл хэлэеэ сахин хамгаалха бүхы хэрэгүүдые дэмжэхэ шухала. Эгээл иимэһээ “Буряад ТВ” байгуулха шиидхэбэри абтаа. Шэнэ теле-субаг ажалаа ябуулжа эхилбэ. Түхэреэн сүүдхын туршада харуулагдадаг буряад дамжуулганууд Буряад ороноо, Үбэр Байгалай хизаарые, Эрхүү можые нэгэдхэхэ. Саашадаа харгы замдаа урагшатай байг!

Хүндэтэ нютагаархид! Нэн түрүүн аха үетэндэ ханданаб. Тудалдаһан бэрхэшээлнүүдһээ боложо, таанадайнгаа эрдэнитэ бэеые гамнажа, холоһоо амаршалха баатай болонобди. Бэеэ гамнагты! Шэнэ жэлэй һүлдэ таанадай үри үхибүүдтэ, аша гушанарта һүн сагаан харгы бүхы тээшэнь нээг лэ.

Гүн сэдьхэлһээ элүүр энхые, амгалан байдал, мохошогүй зориг, эхилһэн бүхы хэрэгүүдэйтнай урагшатай байхые, аза жаргал, амгалан тайбаниие хүсэнэб! Һанаһан һайхан хүсэлтнай хүсэлдэхэнь болтогой!

Хүндэтэ нүхэд!

Шэнэ жэлдэ шэнэ замууд нээгдэжэ, хэhэн ажалайтнай аша үрэтэй байхыень хүсэнэб! Хизааргүй жаргалда сэдьхэлээ сэлижэ, үдэр бүхэндэ баярлажа байгты.

Зориhон харгытнай золтой байг,

Золгоhон нүхэдтнай зугаатай байг,

Аянайтнай зам аятай байг,

Ажабайдалтнай жаргалтай байг!

Сагаан hараар! Сагаалганаар!

Буряад Уласай Толгойлогшо – Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ А.С. ЦЫДЕНОВ

Фото: egov-buryatia.ru