Засаг түрэ 12 feb 2021 550

​Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павловай Сагаалганай амаршалга

© фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан

Хүндэтэ нютагаархид!

Буряад Уласай Арадай Хуралай зүгһөө Таанадаа Шэнэ жэлээр – Сагаалганаар амаршалнаб!

Россиин будаадын шажантанай эртэ урдын найр 1990 ондо хуулитаар баталагдаа һэн. Тиихэдэл Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй “Сагаалган – арадай һайндэр” гэһэн Тогтоол абтаа бэлэй.

Олон яһатанай ажаһуудаг Буряадтамнай Сагаалган бүгэдэ арадай һайндэр болоо. Эдэ үдэрнүүдтэ бидэ түрэл гаралнуудтаяа сугларнабди, дасан ошожо, бурхан һахюуһадтаа мүргэнэбди, бэлэг сэлэгүүдээ, найрай шэрээ түхеэрнэбди. Сагаалган ехэ найрнай түрэһэн, үдэһэн дайдадаа дурлал, аха захатанаа хүндэлэл, ажал хэрэгтээ анхарал хүн бүхэндэ түрүүлнэ. Үбгэ эсэгэнэрэйнгээ ёһо заншалнуудые нангинаар сахижа, үри үхибүүдтээ, аша гушанартаа дамжуулха ёһотойбди.

Үнгэрһэн жэл юрын бэшэ байгаа. Тиимэһээ бүхы юумэнэй шэнэлхэ, эхэ байгаалиие болон хүн түрэлтэниие һэргээхэ Сагаалганиие хүн бүхэмнай сагаан һайхан сэдьхэлээр, бата найдалаар угтана.

Хүндэтэ нютагаархид! Элүүр энхые, аза жаргал, амгалан байдал Таанадтаа хүсэнэб! Һанаһан һайхан хэрэгүүдтнай хүсэлдэхэнь болтогой! Сагаалганай hайн заншалнуудые – аха зониие хүндэлхэ, байдалаа, сэдьхэлээ арюудхаха - хүн бүхэн сахин, үеhөө үедэ дамжуулха ёһотой.

Ажал хэрэгтнай бүтэсэтэй, үри хүүгэд урагшатай, элүүр мэндэ, амгалан тайбан ажаhуухатнай болтогой!

Сагаан hараар, Сагаалганаар!

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ В.А. ПАВЛОВ

Фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан