Засаг түрэ 17 feb 2021 730

​Зарина Догузова: «Үбэлэй Байгалтай танилсахаа ерэхэдээ, дулаахан хубсаһаяа үмдэгты»

© фото: tvoidv.ru

Ростуризмын дарга Зарина Догузова үбэлэй Байгалтай танилсаха хүсэлтэй аяншалагшадта дулаахан хубсаһаяа үмдөөд ерэгты гэжэ зүбшэл үгэнэ

Зарина Догузова үнгэрһэн долоон хоногой туршада Буряад Улас ерэһэн бүлэг аяншалагшадтай Байгалай эрьеэр амаржа, өөрынгөө Instagram хуудаһан дээрэ дүрэ зурагуудаараа хубаалдажа, үбэлэй Байгалай амаралта тухай һанамжаяа бэшэһэн байна.

- Байгал далайн үбэлэй амаралта аргагүй һонирхолтой. Хивус болон снегоходоор саһа махажа урилдахат, загаһа агнаха дуратайшуулда бүхы хангалтанууд үзүүлэгдэнэ, гэрэл мэтэ мэлигэр мүльһэн дээгүүр тэшүүр конькигаар һолжоржо эсээд, халуун аршаанда орожо, бэеэ заһахат. Иимэ һайхан амаралтын үдэрнүүд танай сэдьхэлдэ хэзээдэшье мартагдахагүй. Хүн бүхэндэтнай иишээ ерээд амаржа, бэеэрээ туршаад үзэгты гэжэ зүбшэл үгэнэб, - гэжэ Зарина Догузова бэшэбэ.

Буряад Уластамнай аяншалгын һалбари эршэтэйгээр хүгжэжэ эхилээ. Зунай, үбэлэй хаһада Россиин можо хизаарнуудһаа аяншалагшадые тусхай рейснүүдээр манай орон нютаг урижа асарна. Үбэлэй сагта Байгал далайн һайханиие харуулха гэжэ Екатеринбург, Крым, Ростов, Тольятти, Москва хотонуудһаа аяншалагшад ерэжэ эхилэнхэй. Үнгэрһэн долоон хоногто түрүүшын аяншалагшад Буряад Уласай «Байгал» аэропортдо буужа эхилээ. TUI гэжэ аяншалгын эмхи март һарын туршада 3 мянган аяншалагшадые Буряад Улас асарха түсэбтэй байна.

Үнэхөөрөөшье Буряад Уласаймнай байгаали ехээр үшөө дайрагдаагүй, аяншалгын һалбари һаял хүгжэжэ эхилбэ гэхэдэ, алдуу болохогүй. Гүрэнэй талаһаа ехэхэн мүнгэн энэ һалбарида шэглүүлэгдэжэ эхилээ. Зунай сагта манай орон нютаг ерэһэн айлшад яһала һайханаар амаржа, сэдьхэл тэнюун гэртээ бусадаг заншалтай. Буряад Уласта үбэлэй амаралта зунайхиһаа дутуугүй болонхой байна. Сэбэр һайхан байгаали, шаргал һаруул наран, хүбэн сагаахан саһан, арюун тунгалаг агаар, ногоон хүхэ үнгэтэй холисолдоһон мэлигэр мүльһэ харахадаа, хүн бүхэн сэдьхэлээрээ баясаха, баярлаха бэзэ. Тусхай чартерна рейсээр ерэһэн айлшад Баргажанай аймагта оршоһон Үндэһэтэнэй хүреэлэндэ хүрэжэ, тэндэхи Байгал далайн үзэсхэлэнтэ һайхан байгаалитай дүтөөр танилсана.

- Буряад ороной хангал амта үзэжэ, угсаатанай ёһо заншал бэеэрээ мэдэрхэ арга боломжоёо бү алдаарай. Эндэ ерэһэн аяншалагшад Буддын шажанай ламанартай золгожо, дасан хиидүүдые хараха аргатайт, хэдэн зуун жэлэй туршада эндэ ажаһуудаг шэмээшэгүүдэй анханайнь байдалтай танилсахат. Аза талаанай хии мори хиидхэжэ, мүргэлтэй шүтөөнэй газарнуудаар ябахат, - гэжэ Ростуризмын дарга бэшэнэ.

Байгал дээрэ заншалта ёһоороо саһан ехэ байдаг гээшэ ааб даа. Москва, Питер, Ростов, Севастопольһоо ерэһэн айлшад манай орон ерэһэндээ, нэгэшье голхорногүй, тооһо уняартаа дарагдаһан, шууяатай хотоһоо гаража ерэһэндээ, урма баяртай байһанаа мэдүүлнэ. Байгал далайн олтирогуудаар ябажа, долгин зандаа хүрэшэһэн гайхалтай мүльһэнүүдээр һонирхоно. Уран дархан мэтээр байгаалиин бүтээһэн угалзанууд холын айлшадые гайхуулна. Алтан шаргал наранай ялагар элшэдэ шаруулһандаа жаргалтайнууд, Буряад орондо ажаһуудаг арад зоной хандасада урматайнууд гэртээ бусана. Мүльһэндэ бажуугдаһан олтирогуудые хараад, халуун аршаанда орожо, бэеэ амаруулна. Оройдоо иимэ байгаали Росси дотор бии юм гэжэ мэдээгүй ябаабди гээд Москва хотын улад һанамжаараа хубаалдана.

- Мүнөө захилаар ниидэдэг агаарай онгосонууд бии боложо, Байгал далайн үбэлэй амаралтын үнэ сэнгынь хямдахан болоһондонь би баяртай байнаб. Иигэжэ бүлэг зоноор амаржа ябахадатнай, бүхы хангалтанууд хоёр дахин үнэгүй боложо үгэдэг. Үбэлэй Байгал дээрэ һайнаар амархын тула дулааханаар хубсалха хэрэгтэй, дулаан дотор хубсаһаа абаад ерэхэ хэрэгтэй. Энээн тухай тодорхойгоор үшөө дахин хэлэхэб, - гээд, Зарина Догузова бэшэнэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: tvoidv.ru