Засаг түрэ 24 feb 2021 537

Ородой спортын сайд Олег Матыцин: «Буряад Уласта спорт хүгжөөлгэдэ анхарал хандуулагдана»

Буряад Уласта спорт яһала һайнаар хүгжэжэ байнхай гэжэ үндэр айлшан абаһаар лэ тэмдэглээ

Ородой спортын сайд Олег Матыцин албанай хэрэгээр Буряад орондо февралиин 20-до буужа, баригдажа байһан спортын байшануудые ошожо хараа, федерацинуудай хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзалга эмхидхээ.

Харилсаагаа бэхижүүлгэ

Буряад Уласта спорт яһала һайнаар хүгжэжэ байнхай гэжэ үндэр айлшан абаһаар лэ тэмдэглээ. Ородой Спортын яаман Буряад Улас хоёрой дунда нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлхэ тухай хэлсээн баталагдаба. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй тэмдэглэһээр, хэлсээнэй ёһоор манай уласта спортын зүйлнүүдээр бэеэ һорихо, элүүр энхэ бэетэй хүнүүд олошорхо зэргэтэй. Ородой Спортын яаман энэ ябадалда туһа хүргэжэ байхаар хараална. Һүүлэй үедэ допингын асуудал шухала болонхой. Энэ һалбаряар уласта хүдэлдэг мэргэжэлтэн бүхыгөөрөө гүрэнэй түбһөө дэмжэлгэдэ хүртэхэ.

- 2020 оной һүүл багаар Ород гүрэн дотор спорт хүгжөөлгын талаар гүрэнэй холын хараатай түсэб 2030 он болотор зохёогдоо. Буряадташье нютагай тусхай стратеги баһа абтаха бэзэ гээд найданабди. Туһа эрибэлнь, зохёолгодонь манай мэргэжэлтэдые хабаадуулхабди. Тусхай түсэбтэ нэгэ гол зорилго табигданхай. 2025 ондо спортоор бэеэ һоридог хүнүүдэй тоо 55 процент, 2030 ондо – 75 процент болгохо даабари үгтэнхэй. Энэ ажалые суг хамта ябуулаа һаамнай, үрэ дүнтэй байха гээд һанагдана. Һуралсалай, оюутадай, үндэр наһатайшуулай дунда спорт нэбтэрүүлхэ талаар хүсэеэ хамтаруулан хүдэлхэбди, - гэжэ Олег Матыцин мэдүүлнэ.

Спортын байшанууд бодхоогдоно

Алексей Цыденовэй хэлэһээр, спортын байшануудые барилгын талаар Ород гүрэн дотор Буряад Улас түрүү зэргэдэ ябана.

- Һүүлэй жэлнүүдтэ бидэ 2-дохи һуурида гаранхайбди. Урдамнай гансал Крым байна. Ородой Спортын яаманай сайд Олег Васильевичай дэмжэлгэгүйгөөр иимэ ехэ ажал хэжэ шадахагүй байгаабди. Нютагайнгаа зоной талаһаа ехэ баярые хүргэхэ байнаб, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Олег Матыцинда хандана.

“Спорт-норма жизни” гэһэн гүрэнэй түсэлэй аргаар Буряадта аяар 36 талмай зохёогдоо. Хоккейн талмайнууд, стадионууд, тренажёртой талмайнууд гэхэ мэтэ. Баригдажа байһан мүльһэнэй ордон, зүүн зүгэй тулалдаануудай түб, һаял ашаглалда тушаагдаһан һур харбалгаар нютаг можын түб гэһэн барилгануудые нэрлэмээр.

Олег Матыцинай тэмдэглэһээр, спорт хүгжөөлгэдэ Буряадай олзын хэрэг эрхилэгшэд хабаадана, хүн зонойнгоо элүүр энхын түлөө һанаата болоно.

Ивалгын аймагай Сотниково һууринда найман ханатай һэеы гэрэй маягаар спортын байшанай барилга түгэсэжэ байнхай. Аймагай толгойлогшо Виктор Очировай хэлэһээр, тус байшан гүрэнэй болон хубиин харилсаанай хэлсээнэй гуримаар бодхоогдоо.

- Ганса барилдаашад эндэ һорилго хэхэ бэшэ, мүн бусад спортын зүйлнүүдээр бэлэдхэл хэгдэхээр хараалагдана. Манай спортын һургуулиин шабинар миинтээр эндэ ябаха, - гэжэ Виктор Очиров мэдүүлнэ.

Иимэл харилсаанай гуримаар «IceMetr» гэһэн мүльһэнэй талаар спортын байшан ашаглалда тушаагданхай. Эндэ эдир хоккеистнүүд, фигурна һолжорологшод бэлэдхэл хэнэ. Тус байшанай баригдаһанай удаа тэдэ һайн дүнгүүдые харуулжа эхилээ гээд хэлэлтэй.

Баһа гүрэнэй болон хубиин харилсаанай хэлсээгээр мүльһэнэй ордон баригдажа байнхай. Хоёр мянган хүнүүдые багтааха аргатай елүүр, бэлэдхэлгын нэгэ елүүртэй талмай Ордоной дэргэдэ хараалагдана. 2021 оной декабрь һарада бүхы ажалнууд хэгдэжэ, ашаглалда тушаагдахаар түсэблэгдэнэ.

- Олзын хэрэг эрхилэгшэ 10 жэлэй хугасаада байшаниие ашаглаха талаар бүхы гаргашануудые бэе дээрээ даажа абаха. Гэхэ зуураа, манай спортын һургуулинуудай бүхы шабинар миинтээр эндэ һорилго хэхэ, наадажа байха, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлэнэ.

Улаан-Үдэ хотын 104-дэхи кварталда Зүүн зүгэй тулалдаануудай спортын түб бодхоогдожо эхилэнхэй. Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар сайд Вячеслав Дамдинцуруновай хэлэһээр, түсэблэлгын ажалда өөрөө хабаадалсаһан байна.

- Залуу наһанһаа хойшо зүүн зүгэй тулалдаануудта ябадаг хадаа бүхы оршон байдалые һайнаар ойлгохо байнаб. Түсэблэлгын ажал хэгдэхэдэнь, зарим юумэнүүдыень заһажа, ойлгуулжа үгөөб, - гэжэ Вячеслав Дамдинцурунов хэлэнэ.

Байгалай эрьедэ һорилго гараха

Олон спортын зүйлнүүдээр Оро­дой суглуулагдамал команданууд Буряадта һорилго гарахаяа ерэнэ. Синхронно тамаралгаар, сагаалса буудалгаар тамиршад бүхэдэлхэйн мүрысөөнүүдтэ бэлдэлгэ Улаан-Үдэдэ хэһэн байна. Байгалай эрье­дэ боксёрнууд, һур харбаашад һорилгоёо ябуулаа. Токиодо болохо байһан Олимпиин наадануудта бэлдэжэ байһан боксёр басагад Байгалай эрьедэ ерэхээр түсэблэнэ. Энэ ушарһаа боложо, Буряадай дэбисхэр дээрэ Ородой суглуулаг­дамал командануудай бэлэдхэлгын федеральна түб байгуулха асуудал гараадхина.

- Үнэн дээрээ иимэ зугаа ябана. Бүхы талаһаань энэ асуудал хаража үзэхэбди. Минии һанахада, Байгалай эрьедэ түб байгуулбалнай, аша үрэтэй байха гээд һанагдана. Юуб гэхэдэ, һүүлэй жэлнүүдтэ олон тоото уласхоорондын хэмжээнэй мүрысөөнүүд Азиин гүрэнүүдтэ үнгэргэгдэдэг болонхой, - гэжэ Олег Матыцин һанамжаараа хубаалдана.

Буряадай Толгойлогшо федеральна түб Байгал шадарай аймагай Горячинск һууринда бодхоохоёо байһанаа мэдүүлээ.

- Энэмнай асари томо түб болохо юм гээд ойлгохо хэрэгтэй. Барилгада хэдэн миллиард түхэриг мүнгэн гар­гашалагдаха болоно. Тамиршадай бэеэ һорихо спортын талмайнууд, бассейн, зочид буудал, сагай эрил­тэдэ харюусама эмнэлгын таһаг, хоол бариха газар болон бусад бай­рануудые дүтэ бариха болонобди. Тус асуудал шиидхэгдэбэлнь, ехэ ба­яртай байхабди. Энэ ганса Ородой түрүү тамиршадта хэрэгтэй түб бэшэ, мүн Буряад Уласай хүгжөөхэ талмай боложо үгэхэ гээд һанагдана, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэнэ.

Буряад Уласта спорт хүгжөөлгэдэ яһала һайн анхарал хандуулагдана гэжэ Олег Матыцин тобшолол хээд, иишээ үшөө бусахаб гэжэ тэмдэглээ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: egov-buryatia.ru