Засаг түрэ 25 feb 2021 492

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси мүнөөдэр, февралиин 25-да, үнгэргэгдэхэ

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ 16-дахи сесси мүнөөдэр, февралиин 25-да үнгэргэгдэхэ. Һунгамалнууд ниигэмэй хангамжын, ажамидаралай доодо хэмжээнэй, газарай асуудалай, Буряад Уласай Үндэһэн хуулида хубилалтануудые оруулха талаар хуулиин түсэлнүүдээр, бүхыдөө 27 асуудалаар зүбшэн хэлсэхэ. Тиихэдэ Арадай Хуралай сессидэ уласай бюджедтэ хубилалтанууд оруулагдажа, «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай хүтэлбэрилэгшэ томилогдохо.

«Засагай газарай сагай» хэмжээндэ Буряадай эдэй засагай сайд Екатерина Кочетова 2019-2020 онуудта бэелүүлэгдэһэн инвестиционно бодолгын дүнгүүд тухай мэдээсэхэ юм.  

Фото: Анна ОГОРОДНИК