Засаг түрэ 25 feb 2021 493

​​“Буряад үнэн”, ​“Бурятия” сонинуудай ахалагша редактораар Даши-Доржо Болотов томилогдобо

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Мүнөөдэр, февралиин 25-да, Буряад Уласай Арадай Хуралда ээлжээтэ сессидэ нюуса һунгалтаар Даши-Доржо Найманович «Бурятия», «Буряад Үнэн» сонинуудай ахалагша редактораар томилогдобо. 47 һунгамал Даши-Доржо Болотовые дэмжэбэ, 4 хүн буруушаагаа. Нюуса һунгалтын дүнгүүдээр, Даши-Доржо Болотовые “Бурятия”, “Буряад Үнэн” сонинуудай ахалагша редактораар томилхо тухай зүбшөөл Буряад Уласай Толгойлогшодо һунганамалнууд үгэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов Даши-Доржо Болотов тухай хэлэхэдээ, тэрэ сурбалжалагшын олон жэлэй дүй дүршэлтэй, харюусалгатай, олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэжэ, шиидхэбэринүүдые абажа шадаха гэжэ тэмдэглэбэ. Буряад хэлэ сахин хамгаалха, хүгжөөхэ, дэлгэрүүлхэ хэрэгтэ эдэбхитэй ажал ябуулһанай түлөө 2018 ондо Даши-Доржо Болотов Буряад Уласай Засагай газарай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаһан байна. Хэблэлэй байшанай хүтэлбэрилэгшын тушаалда эмхидхэгдэһэн конкурсын дүнгүүдээр, Даши-Доржо Найманович түрүүлээ гээд тэмдэглэлтэй.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Можонууд хоорондын холбоонуудай, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залуушуулай бодолгын, олониитын болон шажан мүргэлэй нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Сергей Дорошой хэлэһээр, тушаалда дэбжүүлэгдэһэн Даши-Доржо Болотовые парламентын хороонуудта болон эрхын талаар албанда дэмжэһэн байна.

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Баир Цыренов Даши-Доржо Болотовто асуудалнуудые табижа, Арадай Хуралай ажал тухай дүүрэнээр харуулжа, хөөрэхэ гансашье хуу һайн гэжэ хэлэгдэдэг бэшэ, шүүмжэлэлшье ородог ха юм гэжэ тэрэ хэлэбэ.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Даши-Доржо Болотовые амаршалжа, ажалдань амжалта хүсэбэ. 

Баримта
Болотов Дашидоржи Найманович 1981 оной январиин 3-да Шэтэ можын Могойтын аймагай Хара-Шэбэр нютагта түрэһэн юм. 1998 ондо дунда һургуули дүүргэһэнэй удаа Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида орожо, 2003 году «Буряад хэлэнэй ба уран зохёолой багша» гэһэн мэргэжэлээр дээдэ һургуулияа эрхимээр дүүргэһэн намтартай.  2002 ондо үшөө 4-дэхи курсада һуража байхадаа, тэрэ «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда сурбалжалагшаар хүдэлжэ эхилээ. Редакцида хүдэлхэ үедөө, «Пульс-Радио» радиостанцида буряад хэлэн дээрэ сонинуудые бэлдэдэг һэн. 2006 ондо тэрэ БГТРК-да орожо, «Тамир» дамжуулга байгуулжа, хүтэлэгшэнь болоһон байна. 2007 ондо  Д.Н. Болотов «Ариг Ус» телекомпанида буряад дамжуулгануудай редакци байгуулха гэжэ уригдаа һэн. 2019 оной апрелиин 1-һээ «Буряад үнэн» сониной редактораар хүдэлжэ эхилээ. 2020 оной сентябриин 29-һөө тэрэ «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай захиралай уялга дүүргэжэ байгаа.

Фото: Анна ОГОРОДНИК