Засаг түрэ 25 feb 2021 514

​Буряад Уласай үйлэдбэриин, худалдаа наймаанай болон инвестициин сайдай тушаалда Антон Виноградов томилогдобо

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй зарлигаар Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшын, үйлэдбэриин, худалдаа наймаанай болон инвестициин сайдай тушаалда Антон Виноградов томилогдобо.  

2019 оной июниин 24-һөө 2021 оной февраль болотор Антон Виноградов Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Буряад Уласай бүрин эрхэтэ түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшөөр хүдэлөө.

Буряад Уласта Антон Виноградов 2018 оной февраль  һараһаа 2019 оной май һара болотор Буряадай инвестициин талаар сайдай тушаалда ажаллажа эхилээ.

- Эдэ жэлнүүдтэ, Буряад Улас болос уласта хабаатай бүхы юумэн намда түрэл болоо. Эндэ һайн һанаатай, уридша, эдэбхитэй, найдамтай хүнүүд ажаһуудаг. Тэдэнэртэй хамта ямаршье түсэлнүүдые бэелүүлхэбди гэжэ бата этигэнэб. Уласай аймагуудаар ходо ябаха түсэбтэйб, намда даалгагдаһан һалбарида үндэр амжалта  туйлахын түлөө бүхыгөөрөө оролдохоб, - гэжэ Антон Виноградов хэлэбэ. 

Баримта
Виноградов Антон Иванович 1985 оной мартын 18-да Киев хотодо түрэһэн юм. 2007 ондо Плехановай нэрэмжэтэ Ородой Холбоото Уласай эдэй засагай университедэй менеджментын факультет улаан дипломоор Антон Виноградов дүүргэһэн намтартай. 2009 ондо Ородой Холбоото Уласай юстициин яаманай Ород гүрэнэй эрхын академидэ юридическэ мэргэжэлтэй болоһон байна. 2010 ондо Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи гүрэнэй албанай академидэ аспирантурада һураа.

Һуража байха үедөө Антон Виноградов «Первый Республиканский Банк», Банк ВТБ, «Агроимпульс» эмхинүүдтэ хүдэлжэ, дүршэлтэй болоо. 2010 онһоо 2018 он болотор «Рост Банк», «Траст» болон эмхинүүдтэ хүтэлбэрилхы тушаалнуудта хүдэлөө.

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан