Засаг түрэ 1 mar 2021 425

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Москвада

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр мүнөөдэр, мартын 1-дэ, Москва гараба. Хоёр үдэрэй туршада уласай хүтэлбэрилэгшэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай суглаануудта хабаадаха.

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Андрей Белоусовай хүтэлбэри доро суглаан мүнөөдэр үнгэрхэ. Зүблөөндэ шулуун нүүрһэнэй һалбариин хүгжэлтын талаар хэлсэхэ. Тус асуудал шиидхэхэ зорилгонууд болон тэдэнэй бэелүүлгэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинда дамжуулагдаха. Энэ суглаанда шулуун нүүрһэнэй һалбариин үйлэдбэринүүд, эмхинүүдэй түлөөлэгшэд, можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэд болон тус һалбари хинадаг яаманууд болон эмхи зурганууд хабаадалсаха юм. 

Фото: egov-buryatia.ru