Засаг түрэ 4 mar 2021 666

​​Буряадай Түнхэнэй аймагай даргын уялга дүүргэгшээр Чингис Маншеев томилогдобо

© фото: facebook.com / Д. Хамаганова

Мүнөөдэр,  мартын 4-дэ, Түнхэнэй аймагай һунгамалнуудай зүблэлдэ Иван Альхеев тушаалһаа сүлөөлэгдэбэ. Мартын 5-һаа Иван Альхеев Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын тушаалда албан ёһооор хүдэлжэ эхилхэ. Энээн тухай зарлиг Алексей Цыденов абаһан байна.

Түнхэнэй аймагай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр Чингис Маншеев томилогдоо.

Түнхэнэй аймагай засаг дарга мүрысөөнэй комиссиин дэбжүүлһэн хүнүүдэй дундаһаа һунгагдаха. Засаг даргые һунгаха тухай мүрысөөнэй гурим аймагай «Саяны» сониндо болон аймагай захиргаанай tunheney.ru сайтда толилогдохо.

Мүрысөөнэй гурим тухай толилогдоходо, һунгамалнуудай зүблэл болон Буряадай Толгойлогшо конкурсын комисси байгуулха. 21 наһа хүрэһэн, Ородой Холбоото Уласай ажал хэхэ аргатай эрхэтэн бүхэн энэ мүрысөөндэ оролсохо аргатай. Комиссиин гэшүүд  мүрысөө эмхидхэхэ, үнгэргэхэ талаар ажал ябуулха юм.

Фото: facebook.com / Д. Хамаганова