Засаг түрэ 9 mar 2021 578

​Буряадай Толгойлогшо: «Гурбадахи долгин мүнөөнһөө һэргылэгдэхэ ёһотой»

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов коронавирус үбшэнэй һүжэржэ дэлгэрхэгүйн талаар уласай оперативна штабай суглаа мартын 9-дэ үнгэргэбэ. Хабарай сагта һэргылэмжын хэмжээнүүдые шангалха тухай даабари уласай хүтэлбэрилэгшэ үгэбэ.

- Газаа дулаан болоходо, коронавирус үбшэнэй һүжэрхэ аюул дээшэлхэ. Үбшэн гурбадахияа дэлгэрхэ, харин тэрэнэй хойшолон ямар байхаб гээшэ һэргылэмжын хэмжээнүүдһээ дулдыдаха. Тахал үбшэнэй гурбадахи долгинһоо мүнөөнһөө һэргылхэ хэрэгтэй. Хабарай сагта ханяаһан зоной тиимэ олон болошоогүйдэ, шалгалта эмхидхэдэг мобильна бүлэгүүдэй ажал шангалха шухала, соёлой болон тамирай һалбаринуудай хэмжээ ябуулгануудые гуримшуулха хэрэгтэй, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Тиигэжэ Спортын болон Соёлой яамануудай хүтэлбэрилэгшэдтэ хэмжээ ябуулгануудай үнгэргэгдэхэ болзортой танилсуулха гэжэ даабари үгтөө. Хүдөө нютагуудта тамирай болон соёлой хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэжэ, COVID-19 үбшэ һүжэрөөхэгүйн тула аймагуудай штабуудта зүбшэгдэхэ ёһотой. Тэдэниие эмхидхэхэ тухай шиидхэбэри эпидемиологическа байдалай үдэр бүриин тоо баримтануудта үндэһэлэн, һэргылэмжын эрилтэнүүдые дүүрэн сахигдаха аргатайл һаань абтаха.

  Мобильна бүлэгүүд худалдаа-наймаанай болон эдеэ хоолой газарнуудта, ниитын унаада һэргылэмжын хэмжээнүүд хэр сахигданаб гэжэ үдэр бүри шалгаха.

- Улаан-Үдэдэ болон уласай аймагуудта мобильна бүлэгүүдэй ажал шэнжэлэн шүүмжэлнэбди. Аймагуудай захиргаануудай хүтэлбэрилэгшэдэй хиналта ябуулдаг эмхинүүдтэ үбшэнтэнэй тоо дээшэлнэгүй. Мүнөө Захааминай, Кабанскын, Мухар-Шэбэрэй аймагуудта хиналтын ажал һулаар ябуулагдана. Сэлэнгын аймагта энэ ажал эршэтэйгээр ябуулагдажа,  үнгэрһэн долоон хоногто орходоо, үбшэнэй һүжэрхэнь номгороо, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Пётр Мордовской хэлэбэ.

Үнгэрһэн долоон хоногто орходоо, Сэлэнгын аймагта үбшэнтэнэй тоо гурба дахин бага болоо. Хизаарлаһан хэмжээнүүдэй абтаха үедэ үдэр бүри 34 үбшэнтэн элирүүлэгдэжэ байгаа. Мүнөө Буряад Уластахи Роспотреб-хиналтын хүтэлбэриин һүүлшын сүүдхын мэдээсэлээр, энэ аймагта 9 үбшэнтэн бүридхэлдэ абтаа.

Аймаг дотор 452 хүн эмшэдэй хиналта доро: 241-иинь коронавируста нэрбэгдэһэн хүнүүдтэй харилсагшад, 211 хүндэ эмшэлгэ үзүүлэгдэнэ, 24 хүн Улаан-Үдэ эльгээгдээ. Сэлэнгын аймагта 1930 вакцина дамжуулагдаа, 1675 ажаһуугшад тарилга абаад байна.

Тус аймагта мобильна бүлэгүүд амаралтын үдэрнүүдтэ 132 объект болон 222 ажаһуугшадые шалгаа. Дүрим эбдэһэн 19 ушар элирүүлэгдээ: тэрэнэй 16-иинь – юридическэ нюурнууд, 3-иинь – ажаһуугшад.

Фото: egov-buryatia.ru