Засаг түрэ 12 mar 2021 569

​Буряад Уласай Толгойлогшо Мухар-Шэбэрэй аймагаар ябаад ерээ

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанайнгаа хэрэгээр Мухар-Шэбэрэй аймагаар ябаад ерээ.
Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай дуулгаһаар, Алексей Цыденов Сагаан Нуур тосхондо Ород Уласай үндэһэн түсэлнүүдэй, программануудай бэелүүлэгдэжэ байһые хараа. «Созвездие» гэжэ нэрлэгдэһэн соёлой түб нээлгын ёһололдо хабаадалсажа, Никольский тосхоной соёлой ордоной шэнэ хэрэгсэлнүүдээр хангагдаһыень хараа. 
Һэльбэн шэнэлэгдэхэ болонхой «Земляничка» хүүгэдэй сэсэрлигэй байшан ошожо хараад, зохихо шиидхэбэри абтаха ёһотой гэжэ тэмдэглээ. Сагаан-Нуурай дунда һургуулида цифровой болон гумманитарна шэглэлээр хүдэлдэг һуралсалай шэнэ түб нээгдэжэ, яһала бэрхэ үхибүүд һурана гэжэ бодото дээрэнь харагдаа. 
«Дары Тугнуя» гэһэн комплексдо жэлэй дүрбэн сагта ургамалнууд таригдажа, Мухар-Шэбэрэй аймагай болон Буряад Уласай ажаһуугшад сэбэр, шанар һайнтай газарай эдеэгээр хангагдажа эхилэнхэй. 

Фото: egov-buryatia.ru