Засаг түрэ 15 mar 2021 655

​Алексей Цыденов болон Михаил Мамиашвили хоёр Буряад Уласта хэлсээ баталба

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай барилдаанай федерациин хүтэлбэрилэгшэ Михаил Мамиашвили хоёр мартын 12-то уулзажа, суг ажал ябуулха тухай хэлсээ баталаа.

Алексей Цыденовэй хэлэһээр, барилдаагаар тамирай һургуулинуудые дэмжэхэ, хүгжөөхэ талаар уялга улас бэе дэрээ даажа абаха.

- Барилдаан хадаа манай уласта хүндэтэй, түүхэтэй спортын зүйл болоно. Бидэ олон үхибүүдэй, залуушуулай барилдаагаар бэе һорихо һаадгүй оршон байгуулнабди. Бэеэ һоридог үхибүүн, улам хүмүүжэнги байдаг, тиимэһээ эдиршүүлэй тамирай зүйлнүүдээр бэеэ һорихо, барилдаанда ябаха гээшые дэмжэхэбди, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

Дүрэ буляалдалгын барилдаа хүгжөөхэ талаар Үндэһэтэнэй программын хэмжээндэ хэлсээн баталагдаа. Буряад Уласта барилдаа хүгжөөхэ, дэлгэрүүлхэ зорилготойгоор олон программа, хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэхэ талаар суг ажалай харилсаха гурим болон зүбшэн хэлсэхэ шухала асуудалнууд тухай дансада хэлэгдэнэ.

-  Буряадай Толгойлогшын эхилһэн ажал дэмжэлгэ хадаа манай зорилго болоно. Үндэр хэмжээнэй урилдаа юрэ үнгэргөөд дүүршэхэ бэшэ, харин багашуулые һонирхуулха гэжэ уласай засаг баригшад оролдоо гэжэ энэ чемпионадай жэшээ дээрэ ойлгонобди. Иимэ дүршэл дэлгэрүүлхэ хэрэгтэй, тиимэһээ манай федераци Буряад Улас дэмжэхэ, - гэжэ Михаил Мамиашвили хэлэбэ.

Фото: egov-buryatia.ru