Засаг түрэ 16 mar 2021 595

Буряадай Толгойлогшо Вячеслав Дамдинцуруновта Гүрэнэй Дүүмэдэ һунгагдахыень дурадхаба

Алексей Цыденов Буряадай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайдта праймериздэ хабаадажа, ажаһуугшадай дэмжээ һаань, Гүрэнэй Дүүмын һунгалтада хабаадахыень дурадхаа

Мүнөөдэр, мартын 16-да,  Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Гүрэнэй Дүүмэдэ Буряадые түлөөлхэ хүн ямар зорилгонуудые бэелүүлхэб, хэн эдэ эрилтэнүүдтэ тааранаб гэһэн асуудалнуудта харюу үгэбэ.

- Эндэ ажаһуугшад лэ һунгаха, тэдэнэй шиидхэбэреэр лэ болохо ха юм. Тиимэһээ уридшалан шэлэн абалга үнгэргэхэ гэжэ праймериз эмхидхэгдэнэ. Уласаймнай ажаһуугшад хэниие дэмжэнэб, тэдэнииел зууршалхабди. Бүхы харюусалга би ойлгоноб, уласта хүдэлһэн дүй дүршэлдөө түшэглэн,  Вячеслав Дамдинцуруновта праймеризта хабаадахыень дурадхахаб. Спортын сайд ганса тамирай түлөө харюусана бэшэ ха юм, үшөө тиихэдэ -һ ниигэмэй олон асуудалтай залуушуулай бодолгын түлөө. Эдэ асуудалнуудаар улас дотор тэрэ ажал ябуулаа. Вячеслав Дамдинцуруновые дэмжээ һаань, Дүүмын һунгалтада хабаадаха, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

«Единая Россия» гэһэн нам Гүрэнэй Дүүмын һунгамалай тушаалда зууршалагшадай түлөө 2021 оной майн 24-һөө 30 болотор һунгалта үнгэргэхэ. Праймеризэй дүнгүүд июниин 1-һээ хойно бэшэ болзорто согсологдохо ёһотой. Тушаалда зууршалагшад мартын 15-һаа апрелиин 29 болотор pg.er.ru гэһэн сайтда бүридхэлдэ ороно. Апрелиин 19-һөө майн 28 болотор Госуслуги гэһэн порталда бүридхэгдэһэн тухай мэдээсэлээр һунгагшад epg.er.ru гэһэн сайтда бүридхэлдэ оруулагдаха.

 

 

 

Фото: egov-buryatia.ru