Засаг түрэ 18 mar 2021 576

​Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр - Хориин аймагта

© фото: egov-buryatia.ru

Мүнөөдэр, мартын 18-да, Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Засагай газарай гэшүүдтэй Хориин аймаг албанай хэрэгүүдээр гаранхай.

«Демография» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлэй хэмжээндэ баригдаһан боксын түбэй нээлгэндэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хабаадажа, удаань асуудалтай ниигэмэй эмхинүүдээр шиидхэбэринүүдые абаха. Һуралсалай гурбан ээлжээндэ хүдэлдэг Хориин һургуулида нэмэлтэ байшан бариха, һургуулиин хуушан байшанда ехэ заһабари хэхэ хэрэгтэй. Буряадай индустриальна техникумай Хориин филиалда һуралсалай байшануудые баһал һэльбэн шэнэлхээр. Тэрэнэй заһабарилгада һомологдохо мүнгэн тухай Арадай Хуралай апрелиин сессидэ хараалагдаха.

Хориин аймагай ТОС-уудай түлөөлэгшэд түсэлнүүдтэеэ Алексей Цыденовые танилсуулха. Буряадай Толгойлогшо «Эрхим ТОС-2020» гэһэн уласай мүрысөөнэй  илагшадые шагнаха. Тэдэндэ 3,4 сая түхэригһөө дээшэ грантнууд барюулагдаха юм.

Буряад Уласай Толгойлогшо заншалта ёһоороо олониитэтэй уулзажа, энээнһээ урид ябахадаа, ажаһуугшадай хандалгануудаар даабаринууд хэр бэелүүлэгдээб гэжэ дүнгүүд согсологдохо. Тиихэдэ уласай хүтэлбэрилэгшэ  «Единая Россия» намай аймагай таһагай эдэбхитэдтэй уулзаха. Удаань Анаагай дасанда II дугаар Екатеринын бюст дамжуулагдажа, албанай хэрэгэй программа түгэсэхэ.  

Фото: egov-buryatia.ru