Засаг түрэ 29 mar 2021 726

​Владимир Путин Бурядай Толгойлогшын бэшэгтэ харюусаа

© фото: pixabay.com

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Засагай газарта Буряад Уласта сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые бариха, шэнэлхэ хэрэгтэ мүнгэ һомолхо тухай даалгаа.

Байгалай эрьеэр 21 объект баригдаха, һэльбэн шэнэлэгдэхэ. Энэ хэрэгтэ дүрбэн жэлэй туршада мүнгэн һомологдохо. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын даабарида тайлбари бэшэгэй ёһоор, Буряад Уласта сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые барилгада 14 миллиард һомологдохоор түсэблэгдэнэ.

Энээнһээ урид Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Буряад Уласай сэбэрлэлгын 34 түхеэрэлгэнүүдэй 21-дэ заһабарилга хэрэгтэй гэжэ Юрэнхылэгшэдэ бэшэһэн байна. Байгалда ородог уһанай 96%-нь Буряадай дэбисхэрһээ ородог гээд тэмдэглэлтэй.

- 2024 он болотор бидэ сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые бариха, һэльбэн шэнэлхэ ёһотойбди. Тэдэнэр мүнөө үеын  эрилтэнүүдтэ тааруу байха ёһотой. Мүнөө Юрэнхылэгшын даабари дүүргэжэ, саг соонь, һайн шанартайгаар барилга ябуулха болонобди, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Фото: pixabay.com