Засаг түрэ 30 mar 2021 621

Буряадай ажаһуугшадта Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшын баярай бэшэгүүд болон гүрэнэй шагналнууд барюулагдаа

Уласаймнай 36 ажаһуугшад үндэр шагналнуудта хүртөө

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов уласай 36 ажаһуугшадта Ородой Холбоото Уласай гүрэнэй шагналнуудые, хүндэлэлэй грамотануудые болон Ородой Юрэнхылэгшын баярай бэшэгүүдые барюулаа.

Тиихэдэ худаалдаа-наймаанай бэшэ олониитын эмхинүүдэй, уласай олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэд – дүн хамта 15 хүн «Победа» гэһэн эмхидхэлэй хорооной баярай бэшэгүүдые абаа.

- Хүндэтэ нүхэд, танай ажалай, эдэбхитэй ажаябуулгынтнай түлөө баяр хүргэнэб. Өөрынгөө ажалдаа таанар эрхимүүдтэ, үдэр бүрииин ажалаараа уласайнгаа ажабайдал һайжаруулнат. Таанарта баяр хүргэжэ, амжалта хүсэнэб, - гэжэ Алексей Цыденов шагналда хүртэгшэдтэ хандаба.

Шагналда хүртэгшэд

 

Фото: egov-buryatia.ru