Засаг түрэ 30 mar 2021 434

​Буряадай Хяагтын аймагай хүтэлбэрилэгшын ажал дутуу дундатай гэжэ тоологдобо

Үнгэрһэн долоон хоногто Буряадай Хяагтын аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй сесси үнгэрһэн байна. Эндэ Хяагтын аймагай хүтэлбэрилэгшэ 2020 ондо хэгдэһэн ажалаар тоосоо. Тиигэжэ нюуса һунгалтын дүнгүүдээр, 9 һунгамал хүтэлбэрилэгшэ ажалаа муугаар ябуулаа гэжэ тоолобо. 6 хүн дэмжээ, 5 һунгамал хабаадаагүй.

Хяагтын аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Игорь Матаевай хэлэһээр, шиидхэбэри абтаа.

- Шиидхэбэри абтажа, хуулиин хүсэндэ ороо. Һунгамалнуудай зүблэлэй 33-дахи сессидэ аймагай хүтэлбэрилэгшэ 2020 ондо хэгдэһэн ажалаар тоособо. Нюуса һунгалтын дүнгүүдээр һунгамалнуудай зүблэл хүтэлбэрилэгшын ажал тулюур гэжэ тоолобо, - гэжэ Игорь Матаев хэлэбэ.

Энэ шииидхэбэри гарагай дүрбэндэ “Кяхтинские вести” сониндо толилогдохо.

- Энэ шиидхэбэри ажалай дүнгүүдээр абтаа бэшэ, харин политическэ шиидхэбэри болоно. Сессидэ һунгамалнуудһаа нэгэшье гомдол ороогүй., тэдэнэр нюусаар һунгаа. 2020 оной дүнгүүдээр Буряад Уласай нютагай засагай байгууламжануудай дунда хүдөө ажахы хүгжөөхэ талаар Хяагтын аймаг эрхим гэжэ элирүүлэгдээ гэжэ һануулнаб, - гэжэ Хяагтын аймагай хүтэлбэрилэгшэ Бимба Нимаев хэлэбэ.

Источник: Кяхта-инфо.24/7