Засаг түрэ 7 apr 2021 507

​Буряад Уласай Засагай газар Татарстан Уластай хани барисаагаа үргэдхэнэ

Буряад Уласай Засагай газар Татарстан Уластай 2021-2022 онуудаар худалдаа наймаанай, экономическа, эрдэмэй-техническэ болон ниигэмэй, соёлой талаар хамтын ажал ябуулха хэлсээгээр хани барисаагаа үргэдхэнэ. 

Буряад Уласай Аяншалгын яаман баһал хамта ажаллаха өөрын дурадхалнуудые оруулаа гэжэ яаманай олондо мэдээсэлгын албан мэдээсэнэ:

1. Буряад Уласай Аяншалгын яаман Татарстан Уласай Аяншалгын хороонтой, Буряадай болон Татарстанай аяншалга хүгжөөдэг ниитын эмхинүүдэй эмхидхэжэ үнгэргэдэг олоной хабаадалгатай хамтын хэмжээ ябуулгануудта («Аяншалга болон тамир» Казань хото, 2021 оной апрель; октябрь һарада Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ Хүдөөгэй аяншалгаар Бүхэроссиин хуралдаан г.м.) үргэнөөр хабаадаха.  Буряад болон Татарстан Уласуудай аяншалга хүгжөөхын тулада 2021-2022 онуудта хамтын хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэеэ хараалха.

2. 2021-2022 онуудта Буряадта болон Татарстанда үнгэргэгдэхэ бүхы үзэмжэлгэнүүдтэ, харалгануудта эдэбхитэйгээр хабаадаха.  

3. «Казань - Улаан-Үдэ» гэһэн маршрудаар ниидэлгын чартерна рейсүүдые эмхидхэлгын асуудал хаража үзэхэ.  4. 2021 ондо уласуудай аяншалгын мэргэжэлтэдэй дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха хэрэг эмхидхэхэ.   

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ