Засаг түрэ 12 apr 2021 450

Үндэһэн түсэлнүүдэй арга боломжоор

Ород Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев тойрогой можо нютагуудта  үндэһэн түсэлнүүдэй  хэр бэелүүлэгдэжэ байһан тухай асуудалаар зүблөө үнгэргэбэ.

Алас Дурнын  зүгтэ үндэһэн проектнүүдые бэелүүлгын дүнгүүд Россиин дунда зэргын дүнгүүдһээ доогуур байха ёһогүй", -  гэжэ Юрий Трутнев тоолоно.

Алас Дурные болон Арктикые хүгжөөхэ талаар сайд Алексей Чекунковай дуулгаһаар, үнгэрһэн жэлэй туршада тойрогто 600 гаран элдэб объектнүүд баригдажа байгаа. Тэдэнэй 109-ниинь ашаглалгада тушаагдаа.

«Демографи» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар ниигэмэй удхатай  65 объект баригдаа. «Элүүрые хамгаалга» гэһэн түсэлөөр 116 ФАП ашаглалгада оруулагдаа. «Болбосорол» гэһэн түсэлэй ашаар 8 шэнэ һургуули баригдажа, һурагшадые угтан абанхай.  «Аюулгүй болон һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр  1270 километр харгы баригдаа.

Буряад Уласта 2020 ондо 9 һургуули, тамирай 12 танхим һэльбэн шэнэлэгдээ. Үшөө тиихэдэ 35 ФАП, 4 амбулатори ашаглалгада тушаагдаа. Соёлой 14 байшан заһабарилагдаа, тамирай 36 эмхин баригдаа. Хамтадаа 842 хүн һалаха, һандарха туйлдаа хүрэһэн гэр байраһаа бүри зохид гэртэ оруулагдаа.

Байгша жэлэй туршада 4 һургуули баригдаха, үшөө 4 һургуулиин барилга эхилхэ, хүдөө аймагуудта тамирай 6 байшан, хүүгэдэй 5 сэсэрлиг баригдаха түсэбтэй. 

Фото: egov-buryatia.ru