Засаг түрэ 14 apr 2021 484

Аяншалгын газарнуудта оршодог харгынууд заһагдаха

Ород Улас дотор байгша оной туршада 300 гаран харгынууд һэльбэн шэнэлэгдэхэ. Тэдэнэй тоодо Буряад Уласай хэдэн харгынууд оруулагдаа.

«Аюулгүй болон һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр аршаанта нютагуудта, байгаалиин эгээл зохид газарнуудта ошодог харгынууд нэн түрүүн заһагдаха тухай шиидхэбэри Ород Уласай Засагай газарта абтаба. Михаил Мишустинай онсо тэмдэглэһээр, дээрэ дурсагдаһан газарнуудта оршодог харгынуудые арюун болгобол, хүн зон олоороо амархаяа ошохо, можо нютагуудай экономико улам хүгжэхэ аргатай. Жэлэй туршада 20 миллард түхэриг һомологдожо, 1,5 мянган модо утатай харгынууд шэнэлэгдэхэ. 

Байгша оной туршада түсэблэгдэһэн хүдэлмэринүүд болзортоо дүүргэгдэжэ, нэн түрүүн бүхы эрилтэнүүдтэ харюусаха ёһотой», - гээд Михаил Мишустин хэлээ.

Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотодо Үбэр Байгалай арадуудай музей хүрэтэр харгы нэн түрүүн заһабарилагдаха түсэбтэй. «Түмэр Морин» гэжэ нэрэтэй дэлгүүрһээ дээшээ Зүүн зүгэй эмнэлгын түб хүрэтэр харгы шэнэлэгдэхэ. Үшөө Карл Марксын нэрэмжэтэ бульвар оршодог харгы һайн шанартай болгогдохо.  Хилын харуулшадай дурасхаал мүнхэлһэн хүшөө хүрэтэр харгы мүн лэ заһагдахаар хараалагдана.  Энэ харгыгаар Николай Петровай хүшөө, «Гандан Жамба лин» дасан ошодог гэжэ мэдээжэ. Эдээнһээ гадна 2021 оной туршада Улаан-Үдэ хотодо 25 харгынууд заһагдаха.

Фото: egov-buryatia.ru/mintrans