Засаг түрэ 15 apr 2021 521

Буряад Уласые гаазаар хангаха асуудал зүбшэгдэнэ


«Газпром» бүлгэмэй түрүү мэргэжэлтэд  Буряадта ерэнхэй. Тус бүлгэмэй правлениин түрүүлэгшын орлогшо Виталий Маркеловай хүтэлбэрилһэн делегаци Буряад Уласай Засагай газарай түлөөлэгшэдтэй уулзажа,  гаазаар хангаха асудалнуудаар хөөрэлдөөн болоо.  
  «Сибириин хүсэн-2» гэһэн гааз дамжуулдаг сорго Ород Уласһаа Хитад руу дамжуулагдахадаа, Монгол ороноор татагдаха. Тиимэһээ Буряад Уласые, Забайкалиин хизаарые  гаазаар хангаха арга боломжо бии.
 «Газпромой» правлениин түрүүлэгшын орлогшо Виталий Маркелов Улаан-Үдын авиазавод үсэгэлдэр ошожо, ажалтайнь дүтөөр танилсаа. Тус заводто бүтээгдэдэг вертолёдуудые түрүү бүлгэм худалдан абажа, хэрэглэдэг юм. Буряадай вертолёдуудай  һайн, найдамтай байһаниие бодото дээрэнь үзэһэн байна.

Фото: pixabay.com