Засаг түрэ 15 apr 2021 700

Хурамхаанай аймагай захиргаанай гулваа Владислав Сультимов ажалһаа болихонь

Энээн тухай Буряадай засаг газарай интернет сүүлжээндэ хэлэгдэбэ.

 Хурамхаанай аймагай захиргаанай гулваа Владислав Сультимов ажалаа тогтоохо тухай Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэ апрелиин 14-дэ дуулгаһан байна.

- Ондоо ажалда орохо хүсэлэнтэй байһандаа мүн тиихэдэ байдалаа хубилгаха, һэлгэхэ хэрэгтэй ха юм даа, тиимэһээ таа, Алексей Самбуевич аймагай депутадуудай Зүблэлдэ минии Хурамхаанай аймагай гулвааһаа болихо тухай мэдүүлэл оруулыт. Танай ударидалга доро ажаллаһандаа баяртайб, дүй дүршэл, шадабари абааб. Саашадаашье, ондоо ажалда хүдэлхэдөө түрэл аймагайнгаа хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулжа байхаб, - гэжэ Владислав Сультимов хэлээ.

Алексей Цыденов Хурамхаанай гулваада һайниие хүргөөд:

- Суг ажаллаһан сагнай тиимэшье бэлэн бэшэ байгаа. Олон хурса асуудалнуудые һайн тээшэнь шиидхэжэ шадаабди. Тэрээндэ танай хубита ехэ. Жэшээлхэдэ һургуулиин барилга тухай. Таа, һанаһанаа бүтээдэг, урагшаа һанаатай хүтэлбэрилэгшэ байнат гэжэ тиихэдэ ойлгоо һэмби. Энэ барилга ехэ хэрэгтэй гэжэ гэршэлжэ шадаат. Суг ажаллаһанай түлөө баяр хүргэнэб,- гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлээ.  

Һануулан хэлэбэл,  Владислав Сультимов Хурамхаанай аймаг 2014 ондо ударидажа эхилээ. Тиихэ үедэ Дырен нютагай захиргаанай гулваа байхадаа аймагай гулваагай һунгалтада хабаадажа, илажа гараһан байгаа.

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: egov-buryatia.ru