Засаг түрэ 15 apr 2021 663

Хүхэ түлишэтэй болохобди

Хитад руу гааз дамжуулдаг соргонууд татагдабал, Монгол Ороноор гараха түсэб табигданхай. Тиимэһээ Буряад Уласай ажаһуугшад гаазаар хангагдаха аргатай. Энэ асуудалаар зүблөөн Улаан-Үдэ хотодо үнгэргэгдэбэ. Эндэ Ород Уласай Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайдай нэгэдэхи орлогшо Гаджимагомед Гусейнов, Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов, «Газпром» бүлгэмэй правлениин түрүүлэгшын орлогшо Виталий Маркелов уулзаа. 
Һүүлэй үедэ Буряадта шэнэ һургуулинууд, хүүгэдэй сэсэрлигүүд  гол түлэб гаазаар түлигдэхэ котельнитай баригдана. Тиимэһээ Буряадай засаг баряашад гааз хэрэглэхэ объектнүүдые тодорхойлно. Улаан-Үдын котельнинүүдтэ нэгэ жэлэй туршада  482 миллион кубометр, промышленностиин болон элшэ хүсэнэй эмхинүүд 734 миллион кубометр гааз хэрэглэхэ гээд тоологдоо. Бүхы түхеэрэлгэнүүдые гаазта оруулха хэрэгтэ ехэ мүнгэнэй гаргаша, саг хэрэгтэй байна.  Гаджимагомед Гусейновай хэлэһээр,  Ород Уласай Юрэнхылэгшын даабаряар 2030 он болотор Алас Дурна тойрогой бүхы можо нютагуудые  гаазаар хангалга 40 процент хүрэтэр дээшэлүүлэгдэхэ болоно.  Тиимэһээ энэ түсэл бэелүүлхэ хэрэгтэ туһаламжа үзүүлэгдэхэ гээд тэмдэглээ.

Фото: egov-buryatia.ru