Засаг түрэ 16 apr 2021 593

Адисада - абаралта

Буряадай Толгойлогшо «Озёрный» ГОКой эзэнтэй  Адиса Гармаевае эмшэлхэ эм дом абахыень хэлсээ.

Апрелиин 11-эй нима гарагта Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов «Озёрный» ГОК Буряад Уласта баридаг түсэлэй  мажоритарна акционер Владислав Свибловтэй Москвада уулзаа. Мүн баһа уулзалгада үнэтэй сэнтэй эмшэлгэ хүүлэхэ дүрбэн һаратай Адиса Гармаевагай түрэлхид байлсаа. Гармаевтан нима гарагай үглөөгүүр  Алексей Цыденовэй урилгаар ниислэл хотодо ниидэжэ ошоо. Озёрно уурхай ашаглаха түсэлэй эзэн эндэ алба татабарияа түлэхөөр Буряад Уласай Яруунын аймагай Озёрный һууринда бүридхэлдэ орохо шиидхэбэри абаа. Мүн баһа Владислав Свиблов Буряадай Толгойлогшодо НДФЛ-эй зарим хубииень  Адиса Гармаевагай эмшэлгэдэ шэглүүлэе гэжэ дурадхаа.

- Буряад орондо бидэ удаан ажаллахабди, тиимэһээ эндэ паспортаараашье өөрын хүн болохом – нэн түрүүн минии олзо оршоһоо орожо байдаг алба татабариин республикын һан жасада орожо байхын тулада. Балшархан Адиса Гармаевагай хүндэ байдалда ороһыень ойлгожо, НДФЛ-һээ май-июнь һарануудта республикада шэглүүлэгдэхэ мүнгэн зөөриин зарим хубиие  ZOLGENSMA препарат абалгада шэглүүлэе, - гэжэ Владислав Свиблов Буряадай Толгойлогшодо хандаа. Алексей Цыденов Владислав Свибловтэ баяр хүргөөд, Адисын түрэлхидтэ  республикын һан жасада ороһон мүнгэн хайшан гэжэ  тэрэ амин шухала препарат абаха хэрэгтэ оруулагдахаб гэжэ дуулгаа.

- Владислав Владимирович, энэ тон һайн шиидхэбэри. Дурадхалайтнай түлөө баяр хүргэнэб. Бидэ дэмжэнэбди. Буряадай ажаһуугшадта саг үргэлжэ туһа хүргэжэ байһандатнай, баяраа мэдүүлнэб. Мүнөө үедэ «Озёрное» ООО–республикымнай эгээл баян эбээн тэдхэгшэ гээшэ. Илангаяа һайниинь гэхэдэ, компани ниигэмэй шухала түсэлнүүдые бэелүүлнэ. Мүнөө бидэ хамта балшар Адисада туһалнабди. Манай ажал туһатай гэжэ һанахада, энэл эгээл сэнтэйл даа, - гэжэ  Алексей Цыденов тэмдэглээ.

2019 оной намарһаа нааша энэ компани буян үйлэдэлгэдэ 160 гаран сая түхэриг, тэрэ тоодо 25 сая түхэриг коронавирустай тэмсэлгын хэмжээ ябуулгануудта шэглүүлээ.

- Энэ, нээрээшье, этигэхээр бэшэ. Мүнөө болотор этигэжэ ядажа байнабди. Юу тухайлжа байһанаа ямар үгэнүүдээр хэлэхэ юм - мэдэнэгүйб. Гансал “Һайн даа”   - энэ юум даа, тон багал! Бидэ айхабтар баяртайбди, Владиславта, Алексей Самбуевичта, Владимир Николаевичта бүхы һайн һайханиие хүргэнэбди. Урда  үдэшын 7-до манайда хонходоод, Толгойлогшо маанадые Москвада хүлеэжэ байна гэжэ дуулгаа. Манда биледүүдые абаа - Москва хүрэтэр, тэндэшье суг абажа ябалсаа. Би хэзээдэшье  энээхэн саг мартахагүйб. Наһан соомнай энэ үе эгээл хүшэр хүндэ байгаа. Тиигэбэшье мүнөөл бидэ хүн зонойнгоо һайн һанаанда, һайхан заяанда үнэншэбэбди. Хэды олон зон нүхэд маанадые дэмжэнэб, маанадта туһална гээшэб: түрэл гаралнууд, нүхэд, Буряадаймнай булта ажаһуугшад. Эгээл һайн  һанаатай хүнүүд - Буряадтамнай, - гэжэ Буряадтаа буужа ерэһээр, Арсалан Гармаев баяр баясхаланаа мэдүүлээ. “Ниитэ нэгэн Росси” намай региональна таһагай гэшүүд тэдэнэй Москва ошолгые хангажа, харалсажа ябаа.

Үглөөгүүр тэдэ гэртээ бусажа ерээ. Үнгэрһэн долоон хоногто Адисын түрэлхид Буряадай Толгойлогшодо туһа эрижэ хандаа һэн гэжэ һануулая. Алексей Цыденов Арсалан, Дарима Гармаевтантай уулзахадаа, олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ болон эбээн тэдхэгшэдтэ хандахаб гэжэ найдуулаа һэн.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: egov-buryatia.ru