Засаг түрэ 21 apr 2021 995

Монголой арадай нам тараагдаба

Энээн тухай Монгол Уласай Юрэнхылэгшэ Халтмаагийн Баттулга апрелиин 19-дэ парламентын гол намые тараан, ажалыень болюулха тухай тогтоол гаргажа, Верховно сүүдтэ дамжуулаа.

- Монголой арадай парти Гүрэнэй гол дансын журам эбдээ, хуули бусаар намайнгаа ажал хубилгаа, юрын гэшүүдэйнгээ найдал һалгаа, нютагуудай намай бүлэгүүдые буруу харгыгаар ябуулха ажал эмхидхээ. Энэ ушараар тогтоол гаргажа, Верховно сүүдтэ дамжуулааб, - гэжэ Халтмаагийн Баттулга дуулгаа.

- Гүрэнэй засаг нэгэ намай гарта ороод, арад зоной болон Гүрэн түрын аюлгүй байдал доройтожо эхилээ. Монголой арадай намай түрүүлэгшэ Ухнаагийн Хурэлсух намай дэргэдэ «Монголой сэрэгшэдэй эблэл» байгуулаа. Саашадаа сэрэгэй үйлэ хэрэгүүдтэ хабаадажашье магад байгаа. Үшөө тиихэдэ тус намайхид өөрынгөө хэрэгтэ пандемиин байдал хэрэглээ, - гэжэ Монгол Уласай Юрэнхылэгшэ Халтмаагийн Баттулга мэдүүлээ. 

Монгол гүрэнэй арад зоной һанамжаар, Юрэнхылэгшын хоёрдохи хаһадаа һунгагдаха аргагүй болоһонһоо иимэ бэрхэшээлтэ байдал ушараа. 

Һануулан хэлэбэл, апрелиин 16-да Монголдо Конституциин сүүдэй суглаан үнгэрөө. Тэндэ Юрэнхылэгшын һунгалта болон Гүрэнэй гол данса хоёрой зүрилдөөтэ асуудал хэлсэгдээ. Тиигэжэ сүүдэй шиидхэбэреэр, абтагдаһан хубилалтануудай ёһоор,  Юрэнхылэгшээр нэгэ дахин һунгагдаһан хүн хоёрдохи болзортоо һунгагдаха эрхэгүй. Тиин мүнөөнэй Юрэнхылэгшэ Халтмаагийн Баттулга дахин Монгол ороноо түлөөлхэ һунгалтада хабаадажа шадаха ха гү? Конституциин сүүдэй шиидхэбэри Монголой парламент баталха ёһотой. 

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: asiarussia.ru сайтһаа фото зураг