Засаг түрэ 27 apr 2021 263

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси мүнөөдэр үнгэргэгдэхэ

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Мүнөөдэр, апрелиин 27-до, Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ 17-дохи сесси үнгэргэгдэхэ. Һунгамалнууд 63 асуудалаар зүбшэн хэлсэхэ юм.

Сессиин түрүүшын 15 асуудал ажалшадые бүридхэлгэдэ хабаатай. Тэрэ тоодо, Буряад Уласай Арадай Хуралай бюджедэй, налог татабариин болон мүнгэн һангай хорооной хүтэлбэрилэгшэ һунгагдаха.

Тиихэдэ һунгамалнууд ниигэмэй хуулиин түсэлнүүдые абаха, тэрэ тоодо, Адиса Гармаевада туһа хүргэжэ, мүнгэ һомолхо асуудалаар хэлсэхэ.  Арадай Хуралай сессидэ түрүүшынхиеэ Геннадий Аюшеев болон Тимур Нимаев хабаадаха.

Фото: Анна ОГОРОДНИК