Засаг түрэ 27 apr 2021 531

​Буряад Уласай Арадай Хуралай бюджедэй хорооной хүтэлбэрилэгшэ һунгагдаба

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ бюджедэй, налогуудай болон сан жасын талаар хорооной түрүүлэгшэ һунгагдаба. Энээнһээ урид тушаал эзэлжэ байһан Зоригто Цыбикмитовэй сагһаа урид наһа бараһан ушараар тушаал сүлөө болоһон байна.

Владимир Павлов тушаалда дэбжүүлэгдэхэ хүнүүдые нэрлэхыень уряалба. КПРФ намай зүгһөө залуушье һаа, дүршэлтэй политик Баир Цыреновые томилхо гэһэн дурадхал оруулаа. Тиихэдэ “Единая Россия” намай зүгһөө Александр Бардунаев дэбжүүлэгдээ. Игорь Бобков тушаал эзэлхэ хүсэл тухайгаа мэдүүлһэн байна.

Удаань тушаалда дэбжүүлэгшэд бэелүүлхэ ажалтаяа танилсуулаа.

Нюуса һунгалтын дүнгүүдээр, Буряад Уласай Арадай Хуралай бюджедэй хорооной хүтэлбэрилэгшын тушаалда Александр Бардунаев томилогдобо. Тэрэнэй түлөө 39 һунгамал дуугаа үгөө.

Баир Цыреновэй түлөө 14 хүн дуугаа үгөө.  Игорь Бобковые 4 хүн дэмжэһэн байна.