Засаг түрэ 28 apr 2021 260

​Майн 4-һөө 7 болотор амаралтын үдэрнүүдэй ажалай салин бага болгогдохо ёһогүй

© фото: pixabay.com

Ород Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Татьяна Голикова майн 4-һөө 7 болотор амаралтын үдэрнүүдтэ ажалаар хангагшадта салинай түлбэри тухай һануулаа. Юрэнхылэгшын нэрлэһэн амаралтын үдэрнүүдтэ ажалшадтаа салингыень эмхи зургаанууд доошонь болгохо эрхэгүй.

Майн 1-һээ 10 болотор манай гүрэн амарна. Энээн тухай Засагай газарай вице-спикер Татьяна Голикова олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдтэй уулзахадаа дуулгаа. Тэрэнэй хэлэһээр, “засагай эмхи зургаанууд амаралтын үдэрнүүдтэ ажаллаха зоноо өөһэдөө элирхэйлхэдэ болоно. Тиихэдээ тэдэндээ салин нэмэлтэ урмашуулга түлэхэ ёһотой”. Майн 4-һөө 7 болотор салин юрын үдэрнүүдтэ адли түлэгдэхэ гэжэ Россиин Ажалай яаманда дуулгаа. Һануулан хэлэхэдэ, майн амаралтын үдэрнүүдые һунааха тухай Ород Уласай Роспотреб-хиналтын хүтэлбэрилэгшэ Анна Попова дурадхахадаа, COVID-19 үбшэнтэй тэмсэхэнь шухала гээд, Владимир Путинда хандаһан байгаа. Юрэнхылэгшэ дэмжэжэ, тэрэл үдэр майн 4-һөө 7 болотор салин хүлһыень үлөөжэ, амаралтын үдэрнүүд тухай тогтоол гаргаа. “Амаралтын үдэрнүүдтэ нэмэлтэ хорюулнуудые оруулхагүйбди, ямаршье локдаун тухай үгэ үгы” гээд, засаг баряашад мэдүүлээ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com