Засаг түрэ 24 may 2021 360

​Буряадай Толгойлогшо албанай хэрэгүүдээр - Ахын, Түнхэнэй аймагуудта

© фото: egov-buryatia.ru

Майн 23-да Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Ахын болон Түнхэнэй аймагуудта гурбан үдэрөөр гараа.

Уласай хүтэлбэрилэгшэ Засагай газарай гэшүүдээр хамта һэльбэн шэнэлхээр болонхой объектнүүдтэ хүрэхэ юм. Аха гол дээгүүр гараха хүүргэ бариха газарнуудаар ябажа, эрье бүхэлхэ талаар хэгдэһэн ажал хараха. Тиихэдэ Алексей Цыденов харгын заһабарилгын ажалнуудтай танилсаха юм.

 Майн 24-дэ түүхын-хизаар ороноо шэнжэлэлгын музейн байшанда уласай хүтэлбэрилэгшэ хүрэхэ. Энэ байшан һэльбэн шэнэлхээр болонхой. Гэхэтэй хамта, “Соёл” гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ һомонууд хоорондын номой санда заһабарилга хэгдэжэ эхилэнхэй. Энэл үдэр Ахын аймагта барилдаанай хоёр ордон нээгдэхэ юм.

Ахын аймагта Алексей Цыденов 360 һууритай һургуули бариха түсэлтэй танилсаха. “Болбосорол” гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ тэрэнэй барилга эхилэнхэй. Барилгын ажалда 450 сая түхэригһөө дээшэ мүнгэн һомологдоо.

Заншалта ёһоороо, Буряадай Толгойлогшо ажаһуугшадтай уулзаха.

Майн 25-да Алексей Цыденов Түнхэнэй аймаг гараха.

Фото: egov-buryatia.ru