Засаг түрэ 26 may 2021 843

​Буряадай Хурамхаанай аймагай гулваа июнь һарада элирхэ

© фото: ognikurumkana.ru

Хурамхаанай аймагай гулваа Владислав Сультимов байгша оной апрель һарада тушаалһаа буухам гэһэн мэдүүлгэ уласай толгойлогшодо мэдүүлгэ бариһан юм.

- Ажалаа һэлгэхэ гэһэн хүсэлни диилэбэ, эзэлжэ байһан тушаалһаамни буулгыт. Аймагай хүгжэхын түлөө шэнэ ульһан хэрэгтэй гэжэ һайн ойлгожо байнаб. Олон жэлэй туршада танай ударидалга доро хүдэлһэндөө һайниие хүргэнэб, саашадаа түрэл нютагайнгаа хүгжэлтэдэ шадаха зэргээрээ оролсохоб, – гэжэ Владислав Викторович хэлэһэн юм.

Харин мүнөө аймагай гулвагай тушаал эзэлхэ һанаатай 5 хүн мэдүүлгэ бариба гэжэ эли болобо. Буряад Уласай авто унаагай техникумэй Ивалгадахи таһагай захирал Вячеслав Ачитуев, ООО “Первая компания” эмхиин захирал Эрдэм Биликтуев, ООО “Сигнал +” гэһэн эмхи байгуулагша Андрей Хурхесов болон “Абсолют” гэһэн худалдаа наймаанай дэлгүүрэй захиралай орлогшо Жаргал Элбенов мүн Буряад Уласай соёлой яаманай сайдай орлогшо Леонид Будаев гэгшэд болоно. 

Аймагай гулваа болохо һанаатай зоной мэдүүлгэ бариха саг майн 24 -дэ дүүрэһэн байна. Харин шэлэн абаха үдэрынь июниин 7-до гэжэ үдэр гаргагданхай. Тус хэмжээ ябуулгын түрүүлэгшээр Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Галсан Дареев һунгагдаа. 

Эдэ зоной дундаһаа шүүжэ гараһан хүниинь эхэ нютагайнгаа хүгжэлтын түлөө аһан оролдожо, арад зонойнгоо тала барин ажаллаха бэзэ гэжэ найдахаһаа бэшэ ондоо юумэн юрын зондо юун байхаб даа.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: ognikurumkana.ru