Засаг түрэ 26 may 2021 378

​Буряадай Толгойлогшо: “Ямар оршондо ажаһуухаяа өөһэдөө шэлэнэбди”

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Түнхэнэй, Ахын аймагуудаар ябажа ерэһэн байна. Шухала хэрэгүүдэйнгээ хажуугаар арад зоной үдэр бүри һанаата болодог бог хогой асуудалда өөрынгөө анхарал хандуулһан байна. Хэдэн жэлэй суглуулагдаһан бог хогой үлэгдэлнүүд хэдэн зуугаад дүрбэлжэн метрэй талмай эзэлжэ үзэмжэгүй муухай оршон тогтоохоһоо гадна эхэ байгалияа яһалханаар бузарлана.   Түнхэнэй аймагай харьяата газар дэбисхэр дархан газар гэһэн зиндаатай юм. Иимэ газарта хог бог иигэжэ суглуулжа байха гээшэ огто буруу ябадал. Тэрэниие хог илгадаг тусхай газарта ашаанай томо машинаар зөөжэ абаашажа байха ёһотой ааб даа. Теэд үнэн дээрэ тиимэ юумэн үгы ха юм.

-Эндэ ондоо тээһээ хүн ерэжэ хог асаржа хаяа бэшэ. Харин эндэхи нютагай өөһэдын зон байгаалияа бузарлажа байна. Энээхэн газарай саанахана саг зуура хог хадагалха тусхай газар түхеэрэгдэнхэй. Тэндэ суглуулаад, һүүлдэнь эндэһээ гаргагдаха болоно. Харин эндэ сугларһан муухай хог яажашье һаань, бидэ сэбэрлэхэбди. Ерэхэ һарада болохо Арадай Хуралай сессидэ хог илгадаг эмхи байгуулха тухай һунгамалнуудта асуудал оруулхабди. Энэ газараа хүреэлжэ абаад, ерэһэн ошоһониие буулгажа байха фотоловушка тодхохобди, - гээд, уласай хүтэлбэрилэгшэ Алексей Самбуевич хэлэнэ.

Хэзээ манай эрхэтэдэй ухаанда эхэ байгаалияа бузарлажа болохогүй гэһэн мэдэрэл бии болохоб даа. Ерээдүйн үетэндөө хогоор дүүрэн нютагааа үлөөхэ гээшэһээ муухай юумэн үгы бэшэ гү? Сэбэрээр байжа һураял, нүхэд!

 

Автор: Булат БАДМАЕВ