Засаг түрэ 9 jun 2021 596

​Буряад Уласые түлөөлдэг сенатор Вячеслав Наговицын шагнал хайрада хүртэбэ

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Буряад Уласые түлөөлдэг сенатор Вячеслав Владимирович Наговицын Ород Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай зарлигаар Александр Невскиин орденоор олон жэлэй туршада аша үрэтэйгөөр ажаллаһанай түлөө шагнагдаба.

Вячеслав Наговицын 10 жэлэй туршада Буряад Уласай Толгойлогшоор ажаллаһан түүхэтэй. Тэрэ 1952 оной мартын 2-то Удмурт АССР-эй Глазов хотодо түрэһэн юм. 1978 ондо Томскын политехническэ институт амжалтатайгаар дүүргэжэ, ажалайнгаа намтар эхилээ. Буряад Уласай Юрэнхылэгшын тушаал 2007 ондо эзэлхынгээ урид Томскын можын Засагай газарые ударидажа ябаа. Буряад Уласай Толгойлогшын тушаалай түрүүшын болзорой дүүрэхэдэнь, Арадай Хуралай һунгамалнууд тэрэниие дахин Толгойлогшоор томилоо бэлэй.

2017 ондо өөрынгөө һайн дураар Ород Уласай Юрэнхылэгшэдэ мэдүүлгэ барижа, тэрэ Буряад Уласай Толгойлогшын тушаалһаа бууһан юм. Шэнээр һунгагдаһан Алексей Самбуевич Цыденов Вячеслав Наговицыниие Буряад Уласай аша туһада ажаллахыень Федерациин Соведтэ эльгээгээ. Гүрэнэй хүгжэлтэдэ өөрынгөө хубита оруулһанайнь түлөө Юрэнхылэгшэ үндэр шагнал хайрада хүртүүлбэ ха юм.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК