Засаг түрэ 9 jun 2021 551

Үрэ дүнтэй хуралдаанда Буряадай Толгойлогшо хабаадаа

Үнгэрһэн долоон хоногто Санкт-Петербург хотодо уласхоорондын асари томо экономическа хуралдаан үнгэргэгдөө. Тус хэмжээ ябуулга 13,4 мянган хабаадагшадые суглуулаа. Энэ ехэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласнай айлшан болоогүйдэнь һайшаалтай. Петербургын форумдо Буряад орондо тон шухала, хэрэгтэй үйлэ хэрэгүүд хэлсэгдэжэ, бэелүүлэгдэхэ болобо гээшэ.

Үхибүүдые дэмжэлгэ

Буряадта үшөө 8 шэнэ һургуули баригдахаар хараалагдана. Уласаймнай Толгойлогшо Алексей Цыденов “ВЭБ.РФ” гэһэн гүрэнэй хүгжэлтын корпорациин хүтэлбэрилэгшэ Игорь Шуваловтай хэлсээ баталжа, хүнгэлэлтэтэй мүнгэн зөөри һургуулинуудые барилгада дамжуулагдаха.

Бүхы Ород гүрэнэй үхибүүтэй гэр бүлэнүүдтэ туһалха шиидхэбэри абтаһан тухай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин дуулгаа. Һүүлэй жэлдэ хүнгэлэлтэтэй ипотекэ хоёр үхибүүтэй гэр бүлэдэ үгтэдэг болоо. Гэхэтэй хамта, тэдэн 2018 оной январиин 1-һээ һүүлдэ мүндэлһэн үхибүүтэй байха гэһэн гурим табигдаад байгаа. Харин мүнөө тус тэдхэмжэдэ нэгэ үхибүүтэй гэр бүлэ хүртэхэ аргатай болобо.

- Нёдондо жэлдэ иимэ ипотекэ 6 процентээр үгэдэг һэмди. Мүнөө тэрэ нэгэ бага дээшэлүүлэгдээ, 7 процент болоо. 2022 оной июлиин 1 болотор хүсэтэй байха, - гэжэ Владимир Путин мэдүүлээ.

Урид Юрэнхылэгшэ һургуулиин үхибүүдтэ зунай амаралтын һүүлээр 10 мянган түхэриг үгтэхэ тухай шиидхэбэри абаа һэн гээд һануулая. Июль һарада мэдүүлгэнүүд абтагдажа, август һарада мүнгэн дамжуулагдаха.

Ниислэлэй түб яларха

Улаан-Үдэ хотын түбтэ модон гэрнүүд оршоно. Тэдэниие задалжа хаяад, шэнэ байшангуудые бодхоохо гэхэдэ, хуушарһан олон гэрнүүд түүхэтэ гэжэ нэрлэгдэнхэй. Теэд Сэлэнгэ голой эрьеэр амаралгын оршон байдал зохёолгодо һаад ушаруулна ха юм.

Сэлэнгын эрьеэр “Байгал” театр болон Үндэһэтэнэй музей, шэнэ һургуули, хүүгэдэй сэсэрлиг бодхоохо гэхэдэ, болбосон түхэлтэй байдал үгы. Юуб гэхэдэ, тэндэ дулаасуулгын, уһанай соргонууд татагдаагүй гээшэ, зайн галай утаһанууд түлюур болонхой. Тиимэһээ ехэ мүнгэн гаргашалагдаха болоно. Энэ талаар бүхы гаргашануудые тооложо элирүүлхэ, шэнжэлэл ябуулха хэрэгүүдые “ПИК” компани бэе дээрээ даажа абана. Тусхай хэлсээн Санкт-Петербургда баталагдаа.

Байгаали хамгаалга

Ород гүрэнэй Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Виктория Абрамченко гэгшын ударидалга доро байгаали хамгаалгын суглаанда Алексей Цыденов хабаадаа.

- Бидэ “Сэбэр агаар” гэһэн федеральна түсэлдэ удаан сагта орожо шадаагүй байгаабди. Харин мүнөө Буряадаймнай гурбан хото, тосхониие тиишэнь оруулжа шадаабди. Үшөө тиихэдэ бог шорой суглуулха талаар шухала асуудал табигдаа. Хэдэн бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэдэ, яагаад гүрэн туһалха тухай хөөрэлдөөн эмхидхэгдээ, - гэжэ социальна сүлжээнэй өөрын хуудаһанда Алексей Цыденов бэшэһэн байна.

Газаар хангалга

Хэзээб даа Буряад орондомнай ажаһуугшад газ хэрэглэхэ болохо бэзэ. Энэ хэрэгтэ түрүүшын алхамууд хэгдэжэ байнхай. Хойто Байгалай болон Захааминай аймагуудта зарим эмхи зургаануудта газаар түлигдэдэг котельнинүүд баригдажа эхилэнхэй.

Форумой үедэ Буряадай Толгойлогшо “Газпром” эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Алексей Миллертэй уулзажа хөөрэлдэһэн байна.

- “Газпромой” ажаябуулгада хэрэглэхэ зүйлнүүдые Буряадай эмхинүүд, үйлэдбэринүүд бэлдэхэ тухай хэлсээн баталагдаа. Мүн тиихэдэ “Сила Сибири-2” Буряадай дэбисхэр дээрэ гараха тухай зугаалдаабди. Мүнөөдэр-үглөөдэр энэ хэрэг бүтэшэхэгүй ха юм, - гэжэ Алексей Цыденов мэдүүлээ.

Тус форумой урдахана Гүрэнэй Дүүмэдэ олон хүнүүдтэ хабаатай Хуули абтаһан байна. Тэрэнэй ёһоор, газ дамжуулха соргонууд гэр бүхэндэ миинтээр татагдаха. Хорёо руугаа, гэртээ оруулха гэбэл, өөрын мүнгэ хүнүүд гаргашалха болоно. Энэнь һайн гээшэ. Юуб гэхэдэ, урид иимэ соргонууд ганса хото һууринууд хүрэтэр лэ гүрэнэй мүнгөөр татагдадаг байгаа.

Манай уласай дэбисхэр дээгүүр “Сила Сибири-2” гэһэн түсэлэй газай соргонууд гарабалнь, ажаһуугшаднай гэртээ хүрэтэр соргонуудые миинтээр татуулха аргатай.

Аяншалга хүгжөөлгэ

“ПМЭФ-21” гэһэн хуралдаанай талмайнууд дээрэ Ород гүрэнэй можо, хизаарнууд аяншалгын талаар түсэлнүүдые олоной анхаралда дурадхаа. Бүхы хабаадагшад Ород гүрэндэ аяншалга тухай суглаанда оролсоо.

Сибирь болон Алас Дурнада дотоодын болон гадаадын аяншалга тухай хөөрэлдөөн удха шанартай байгаа. Юуб гэхэдэ, зүүн зүгтэхи аргагүй һайхан байгаали харахаяа, олон тоото арадуудтай танилсахаяа айлшад үсөөнөөр ерэнэ. Бүхы дээрээ 73 түсэл харагдажа үзэгдөө. Тэдэ һонирхол татабал, 256 миллиард түхэриг мүнгэ абаха аргатай. Буряад Улас эндэ хэдэн өөрын түсэл дурадхаа.

Буряад Уласай аяншалгын сайд Мария Бадмацыреновагай хэлэһээр, “Хуушан Улаан-Үдэ” гэһэн түсэл олондо һайшаагдаа.

- Мүнөө үедэ Буряадай ниислэлэй түүхэтэ түб шэнэлэгдэнэ. Һайн дуратан өөрын хүсөөр хэдэн урайнай гэр байрануудые шэрдэжэ, сагаадажа шэмэглэнэ. Тэдэниие болбосон түхэлтэй болгобол, һайн байгаа, - гэжэ сайд мэдүүлнэ.

Бүхэроссиин “#Прошагали Город» гэһэн түсэлдэ Улаан-Үдэһөө гадна, Түнхэнэй аймагай программа оролсожо, олоной анхаралда дурадхагдаа. Һүүлэй байдалаар Ород гүрэнэй бүхы можо, хизаарнуудай 457 түсэл мүнгэн шанда хүртэхын түлөө конкурсдо хабаадана.

- Түнхэнэй байгаали хамгаалгын Үндэһэтэнэй паркын зохёоһон “#ПикЛюбви” түсэл олондо һайшаагдаа. Энээниие бэелүүлбэл, бог шорой орхихо экологическа сэбэр хайрсагууд табигдаха. Мүн байгаали хамгаалгын талаар һонирхолтой хэшээлнүүд ганса үхибүүдые һонирхуулха бэшэ, мүн ехэшүүлдэ һайшаагдаха, - гэжэ Мария Бадмацыренова хэлэнэ.

Ябагаар ябалгын, велосипедэй зүргэнүүд Улаан-Үдын Дээдэ Онгостойдо бүтээгдэхэ. Хирэ-хирэ болоод, бууза бэлдэлгын хэшээлнүүд эмхидхэгдэжэ байха юм.

Һонирхолтойнь гэхэдэ, Байгал далай дээрэ маанадта үзэгдөө харагдаагүй гольф нааданай мүрысөөн эмхидхэгдэхэ тухай зугаа дэлгэгдээ. Тус хэмжээ ябуулга алдарта далайн мүльһэн дээрэ болохоор хараалагдана. Энэ хэмжээ ябуулга баян тарган аяншалагшадые һонирхуулха гээд һанагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: egov-buryatia.ru