Засаг түрэ 16 jun 2021 538

​Буряадай Түнхэнэй аймагай шэнэ засаг дарга

© фото: Дора Хамаганова

Июниин 12-то Түнхэнэй аймагай шэнэ засаг даргын нэрэ эли болобо. Энэ тушаалда Чингис Маншеев томилогдоо.

2021 оной эхиндэ Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүд һэлгэгдэһэн байна. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшоор тэрэ үедэ Түнхэндэ хүдэлжэ байһан Иван Альхеевые урихадань, засаг даргын һуури сүлөөлэгдөө.

Аймагай түрүүшын нюур һунгалтада бэшэ, конкурсно гуримаар шэлэгдэдэг болонхой. Нэн түрүүн конкурсдо хабаадагшадые шэлэн абаха комисси байгуулагдаа. 12 хүнһөө бүридэһэн шүүгшэдые Түнхэнэй Үндэһэтэнэй хүреэлэнэй захирал Алдар Доржиев толгойлоо.

Тиигэжэ табан хүн Засагай газарай дарга болохоёо байһанаа мэдүүлээ. Дүрбэниинь һүүлшын шатада хүрэжэ шадаа. Аймагай түбэй соёлой байшанай захиралаар хүдэлдэг Вячеслав Цыдендоржиев урилдаанда хабаадахагүйгөө уридшалан мэдүүлгэ оруулаа.

 Июниин 12-то хэды амаралтын үдэр байбашье, комиссиин гэшүүд хүдэлмэриеэ ябуулаа. Засагай газарай дарга болохо һанаатайшуулые тэдэ анхаралтайгаар шагнажа, оройдоол гурбан хүниие аймагай сессидэ дурадхаа. Тэдэ хэд бэ гэбэл, Горхоной дунда һургуулиин захирал Азия Майорова, “Тридэ” гэһэн бүлгэмэй ахамад захирал Доржа Сыбыков болон аймагай Засаг газарай даргын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ Чингис Маншеев болоно.

Аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй 17 һунгамал сессидэ хабаадажа, бултадаа Чингис Маншеевэй түлөө дуугаа үгөө.

Шэнэ засаг дарга 1981 ондо түрэһэн намтартай. 2004 ондо Чингис Баирович Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академи дүүргэжэ, экономист мэргэжэлтэй боложо гараа. Хоёрдохи дээдэ һургуулияа 2018 ондо дүүргэһэн байна.

Хойтоголой сомондо ахамад бухгалтераар хүдэлһэн намтартай. Удаань 10 жэлэй хугасаада сомон даргаар эдэбхитэйгээр ажаллаа. Амжалтатайгаар хүдэлһэн Чингис Баирович аймагай захиргаанда уригдажа, хэдэн тушаалда хүдэлөө.

Автор: Бадма ЯКШЕЕВ

Фото: Дора Хамаганова