Засаг түрэ 25 jun 2021 511

​Буряадай һунгамалнууд коронавирусһаа һэргылһэн тарилга заатагүй болгохо асуудалаар хэлсэхэ

© фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ 18-дахи сесси июниин 30-да үнгэрхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй. Арадай һунгамалнууд 42 асуудалаар зүбшэн хэлсэхэ юм. Сессиин үедэ короновирустай тэмсэхэ талаар абтаһан хэмжээнүүд тухай Засагай газарай гэшүүд дуулгаха юм.

«Локдаун болон коронавирусһаа һэргылһэн тарилга заатагүй болгохо асуудалнуудые оруулха шухала. «Засагай газарай сагай» хэмжээндэ хэлсэхэ гэжэ дурадханаб, - гэжэ «Справедливая Россия» намһаа һунгамал Баир Гармаев хэлэбэ.

Арадай Хуралай зүблэлэй суглаанда энэ дурадхал дэмжэгдээ.

Роспотреб-хиналтын Буряад Уластахи хүтэлбэридэ ажаһуугшадые COVID-19 үбшэнһөө һэргылһэн тарилга заатагүй абаха талаар тогтоол бэлдэгдэнэ. Тарилга заатагүй болгохын тула тарилга хэд нэн түрүүн абахаб, вакцинын хэрэгтэй хэмжээ элирүүлхэ ажал хэгдэнэ.

Источник: Буряад Уласай Арадай Хурал

Фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан