Засаг түрэ 30 jun 2021 661

Улаан-Үдын авиазаводой шэнэ эрхилэгшэ

«Вертолёты России» холдингын юрэнхы захирал Андрей Богинский Улаан-Үдын авиационно заводой үйлэдбэриин коллективтэй уулзахадаа, шэнэ эрхилэгшэ захирал Алексей Козловтой танилсуулаа.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов аша үрэтэй ажаллаһанайнь түлөө Леонид Белыхтэ баяр хүргэбэ. Тэрэ Улаан-Үдын авиационно заводой юрэнхылэгшөөр 1998 онһоо хүдэлөө. Гүрэнэй «Вертолёты России» Ростехкорпорациин холдингдо юрэнхы захиралай орлогшоор тэрэ саашадаа хүдэлхэ.

- Леонид Белых хадаа заводой, Улаан-Үдын болон уласай түүхэтэ хүн гэхэдэ, алдуу болохогүй. Уласай хүгжэлтэдэ заводой оруулһан хубита тон ехэ. Мүнөө Леонид Яковлевич ганса манай заводые бэшэ, бэшэшье заводуудые зонхилхо болобо. Мүнөө үедэ кооперациин эрилтэнүүдэй, дэлхэйн конкуренциин дээшэлхэдэ, Леонид Яковлевичнай баян дүй дүршэлөө харуулжа, уридшалан таажа мэдэхэ нарин мэдэрэлээ гаргаха гээд һанагдана. Эршэ хүсэн холдингые наймаанай үргэн дэлгүүртэ гаргалгада аргагүйгөөр нүлөөлхэл. Леонид Яковлевичай бүри үндэр тушаал эзэлһэнэй ашаар заводнай үшөө һайжаржа, урагшаа дабшаха бэзэ. Тэрэнэй орондо Алексей Владимирович Козлов оробо гэжэ тэмдэглэнэб. Тэрэ энэ заводто ургаа, дүй дүршэлтэй болоо, Леонид Яковлевичай нэгэдэхи орлогшоор хүдэлөө. Энэ хүмнай заводоо һайн мэдэнэ, ажалшадтаяа танил, завод тухайгаа сэдьхэнэ, һанаагаа зобоно. Тиимэһээ заводойнгоо хүгжэхын, ажалшадайнгаа тогтууритай ажалтай болон салинтай байхын тула бүхы ажал хэгдэхэ. Энэ тэнсүүлгэ манай заводой хүсэ шадалые шангадхаха, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Андрей Богинский Улаан-Үдын авиационно заводой хүгжэлтэдэ аша габьяатай байһандань, Леонид Белыхтэ баһал баяраа мэдүүлээ.

- Сборщик-электромонтажнигаар ажаллажа эхилээд, заводой хүтэлбэрилэгшэ болотороо ургаһан тэрэ Улаан-Үдын авиазаводые Россиин вертолёт бүтээлгын һалбариин түрүү үйлэдбэринүүдэй нэгэн болгожо шадаа. «Вертолёты России» холдингын юрэнхы захиралай орлогшын тушаалда Леонид Яковлевичые үндэр амжалта хүлеэнэ гэжэ нэгэшье марганагүйб, харин Алексей Владимировичта шэнэ тушаалдань амжалта хүсэхэ дурам хүрэнэ. Үндэр зорилгонууд даалгаатай, эгээл халуун үедэ тэрэ ударидаха болобо. Завод олон захилтай, тиигээд лэ гол зорилгонь хадаа жэлэй дүүрэтэр захилшадайнгаа урда абаһан уялгаяа хүсэдөөр дүүргэхыень хүсэе, – гэжэ «Вертолёты России» холдингын юрэнхы захирал Андрей Богинский тэмдэглээ.

Леонид Белыхэй ударидалга доро һүүлэй арбаад жэлдэ У-УАЗ заводто зайн галай шэнэ подстанци, логистическэ комплекс, шэрдэлгын цех баригдаа, гальваническа цех заһабарилан шэнэлэгдээ. Байгша оной мартһаа үйлэдбэридэ элүүрые хамгаалгын пункт хүдэлжэ эхилээ, тэндэ саг үргэлжэ ажалшадые эмшэд шалгана, мүн баһа командировкоһоо ерэһэн хүнүүдые коронавирустай гү гэжэ тестировани хэнэ.

Андрей Богинский заводой шэнэ хүтэлбэрилэгшэдэ заабари хэлэхэдээ, заводойнгоо ажалшадай ажалай һууринуудые болон ажабайдалыень һайжаруулха ябадалые саашадань үргэлжэлүүлхэ гээшэ гол асуудалнуудай нэгэн гэжэ тэмдэглээ. Мүн баһа ниидэлгэ-туршалгын станци һэльбэн шэнэлхэ, мүнөө үеын инженерно-техническэ түб болон шэнэ столово ажалшадтаа барихыень дурадхаа.

Леонид Белых шэнэ тушаалдаа заводууд хоорондын асуудалнуудые шиидхэхэ ба цифровой технологинуудые хэрэглэжэ, шэнэ үйлэдбэринүүдэй холбоое нарижуулха зорилготой болоо. У-УАЗ-ай шэнэ эрхилэгшэ захирал Алексей Козлов заводто 2014 онһоо хүдэлнэ, тэрэ урид эрхилэгшэ захиралай экономико болон мүнгэн сангай талаар нэгэдэхи орлогшын тушаал эзэлжэ байгаа. Улаан-Үдын авиационно заводто ерэхэһээнь урид «Вертолётно сервиснэ компанида» элдэбын тушаалнуудта, Ураалай граждан авиациин заводто болон Москвагай радиотехническэ заводто хүдэлөө. 2008 ондо Алексей Владимирович «Государственное и муниципальное управление» гэһэн мэргэжэлээр Экономикын дээдэ һургуули дүүргээ.

– Түсэбөө даган хүдэлхэ, хэлсээгээр бүтээгдэһэн вертолёдуудые, 80 гаран машина болзортонь тушааха гэһэн мүнөө үеымнай гол зорилго болоно, – гэжэ Алексей Козлов мэдүүлээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ