Засаг түрэ 30 jun 2021 442

​Буряадай Арадай Хуралай ээлжээтэ 18-дахи сесси ажалаа эхилбэ

© фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ 18-дахи сесси мүнөөдэр, июниин 30-да, үнгэрхэ.

Ээлжээтэ сессидэ һунгамалнууд 42 асуудалаар зүбшэн хэлсэхэ. Тиихэдэ заншалта ёһоороо «Засагай газарай саг» үнгэргэгдэхэ. Эндэ ковид үбшэнэй ехээр һүжэржэ тохёолдоһон байдал, заатаргүй тарилгын талаар асуудалаар хэлсэхэ.

Сессиидэ хараалагдаха 42 асуудалай 30-ниинь хуулиин түсэлнүүд, арбан хоёрынь баталалга болоно.

Фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан