Засаг түрэ 30 jun 2021 635

​Буряад Уласай Толгойлогшо 2020 оной дүнгүүдээр тоособо

© фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан

Мүнөөдэр, июниин 30-да, үнгэргэгдэжэ байһан Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ Буряад Уласай Засагай газарай ажалай 2020 оной дүнгүүдээр Алексей Цыденов тоособо

Ажабайдалай бүхы һалбаринууд тухай хөөрэхынгээ хажуугаар, ковид үбшэнтэй тэмсэхэ талаар ямар ажал ябуулагданаб гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тодорхойлоо. Хизаарлалтын үедэ ажаһуугшадые болон олзын хэрэг эрхилэлгэ дэмжэхэ талаар ехэ хэмжээнүүдые Ородой Юрэнхылэгшэ Владимир Путин абаһан байна. Федеральна шиидхэбэринүүдһээ гадна уласай талаһаа хэдэн хэмжээнүүд нэмэгдээ. Тиигэжэ олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ болон ажаһуугшадта федеральна һанһаа 12,8 миллиард, уласай бюджедһээ 900 сая дамжуулагдаха. Бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэлгэдэ налог түлэхэ болзорой саг хойшолуулагдаа, страховой түлбэринүүд болюулагдаа. Хохидоһон һалбаринуудта 413 сая түхэригэй дэмжэлгэ үзүүлэгдэһэн байна. Гүрэнэй болон нютагай засагай эд зөөриин хүлһэлхэ түлбэриһөө уласта абатаһан шиидхэбэреэр олзын хэрэг эрхилэгшэд сүлөөлүүлэгдээ. Зошод буудалай үйлэдбэринүүдтэ болон санаторна-курортын эмхинүүдтэ - 34 сая түхэригэй, олониитын транспортын үйлэдбэринүүдтэ - 60 сая шахуу түхэригэй, хүүгэдэй сэсэрлигүүд болон нэмэлтэ болбосоролдо 324 сая түхэригэй дэмжэлгэ үзүүлэгдээ.

«Энэ туһаламжын ашаар, ажалгүй байһан 162 хүн өөрын хэрэг нээһэн байна. Хүн зониие ажалаар хангадаг түбэй туһаламжаар, олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ ажалай һуури байгуулгада 60 мянган түхэриг нэгэ һуурида һомологдоо. Иимэ грантда 41 олзын хэрэг эрхилэгшэд хүртэһэн байна. Мүн тиихэдэ, ЕНВД-эйн хэмжээн хоёр дахин - 7,5%-ээр доошолуулагдаа», - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглэһэн байна.

Пандемиин үедэ гүрэнэй талаһаа үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдтэ дэмжэлгэ үзүүлэгдээ. 16 наһа хүрөөгүй 239 үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдтэ хоёр дахин мүнгэн үгтөө. 3-һаа 7 наһа хүрэтэр үхибүүдтэй 45 мянган гэр бүлэнүүд тэдхэмжэ абаһан байна. Тиигэжэ энэ түлбэридэ дүн хамта 3 миллиард 640 сая түхэриг дамжуулагдаа. Ажалгүй 40 мянган зон 1 миллиард 740 сая түхэригэй тэдхэмжэдэ хүртөө. Һарын туршада нэгэ хүнэй түлөө түлбэри 12 мянган түхэриг болоһон байна.

Пандемиин үедэ Буряадай элүүрые хамгаалгын һалбари онсо тэмдэглэлтэй. Халдабарита үбшэнтэй тэмсэлгэдэ 3 миллиард түхэриг Буряад уласта шэглүүлэгдэһэн байна. Хүн зониие аргалха һууринууд 365-һаа 2900 хүрэтэр болгогдоһон байна. 7 ПЦР-лабораторинууд улас дотор эмхидхэгдэһэн байна. Сүүдхын туршада хэгдэдэг шэнжэлэлгын ажал 2,5 мянганһаа 8,2 мянган хүрэтэр ехэ болгогдоо. Пандемиин үедэ улас дотор 9 обсерватор хүдэлжэ, 1789 хүниие аргалаа. Улаан-Үдэ хотын поликлиникэнүүдтэ амбулаторна 7 түб эмхидхэгдэжэ хүдэлһэн байна.
Ковидоор үбдэһэн, гэртээ арга абажа байһан зондо «ковидна такси» гэһэн албан байгуулагдаа. Мүн амбулаторна аргаар эмнэлгэ абажа байһан зониие хэрэгтэй эмээр хангана.

Эмнэлгын түргэн туһаламжын албанай ажал эршэдүүлхын тула Буряад Уласта 2020 ондо 29 шэнэ машина федеральна һанһаа һомологдоһон мүнгөөр абтаһан байна. Уласай мүнгөөр түргэн туһаламжа хүргэлгэдэ 17 автомобиль абтаа. Хүдөө аймагууд руу мобильна 36 комплекс дамжуулагдаа.

Буряад Уласай Засагай газарай хэһэн элидхэлэй һүүлээр, Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов һанамжаараа хубаалдахадаа, ковидтой тэмсэлгын үедэ үнэхөөрөөшье, ехэ ажал хэгдээ, 2020 ондо уласай 15 аймагта 35 ФАП болон эмнэлгын 4 амбулатори нээгдэһэн байна. Олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ аргагүй ехэ дэмжэлгэ үзүүлэгдэһэн тухай тэмдэглээ.

Коронавирус үбшэнэй һүжэрхэһөө урид 45 инфекционист эмшэд хүдэлдэг һаа, пандемиин үедэ жэлэй туршада 415 эмшэн, эмнэлгын дунда мэргэжэлэй 745 хүдэлмэрилэгшэд хабаадуулагдаа. Элүүрые хамгаалгын һалбариин бэрхэ, дүй дүршэлтэй мэргэжэлтэдэй һайгаар, 2020 ондо коронавирус үбшэнтэй тэмсэлгын талаар ехэ ажал эмшэдэй талаһаа хэгдээ. Наһа бараһан зоной тоо можо нютагуудай дунда тон бага гээд тоо баримтанууд харуулна. Магаданай можо тон эрхим тоо энэ талаар харуулаа.

«Һая түрэһэн нарай үхибүүдэй наһа баралга тухай хэлэхэ болобол, энэ талаар ехэ оролдожо хүдэлнэбди. Мүнөөдэрэй байдалаар һайн дүнгүүдые харуулхадаа, элүүрые хамгаалгын һалбариин бүхы мэргэжэлтэдэй аша габьяа болоно», - гээд, Алексей Цыденов тэмдэглэһэн байна.

2020 ондо уласай 15 аймагта 35 ФАП болон эмнэлгын 4 амбулатори нээгдэһэн байна. «Элүүрые хамгаалга» гэһэн үндэһэн түсэлөөр Семашкын нэрэмжэтэ уласай больницын зүрхэ һудаһанай түбтэ, БСМП болон Гусиноозёрскын аймагай түбэй больницада мүнөө үе сагай 47 оньһон түхеэрэлгэ абтагдаа. Бадаган үбшэнтэй зониие эмнэдэг эмхи зургаануудта 81 шэнэ оньһон түхеэрэлгэ, тэдэнэй тоодо эндоскоп, компьютерна томограф, рентген хэдэг аппарат абтагдаһан байна. Улаан-Үдэ хотын болон уласай хүүгэдэй поликлиникануудта 90 шэнэ техникэ абтагдаа. Дүн хамта 6149 хүн эмнэлгэ абаа, 2019 онтой зэргэсүүлхэ болоо һаа, 1,5 дахин ехэ болоһон байна.

Источник: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан