Засаг түрэ 12 jul 2021 372

​Путинда өөртэнь хандахадал бүтэхэ гү?

Хаягдаһан үлэгдэл, хог бог болбосоруулха завод үгыбди гэһэн асуудал Владимир Путинтай июниин 30- да үнгэргэгдэһэн сэхэ холбоогоор волонтёр Ирина Политова табяа һэн. Тэрэ ойро тойроноор таража, аһажа, ууяжа байдаг, халижа хабтайһан бог шоройн дэргэдэ хорон агаараарнь амилжа ажаһуудаг нютагаархидайнгаа зүгһөө Ородой Юрэнхылэгшэдэ хандаа.

Буряадай Кабанскын аймагай Селенгинск һууринай Ташарганын хүндыдэ хаягдаһан хог богой үнгэрүүгээр ехэдэһэн асуудал шиидхэгдэнэ. Сэхэ холбооной хойто үдэртэнь тэрэ газарта бог шорой хаядаг газарые эдлэгшын болон хог бог суглуулагша региональна оператор «ЭкоАльянс» ОООгой техникэ ажаллажа эхилээ. Подрядчигууд харгы дээрэ хэбтэһэн хог богые хаягдаха газартань абаашана.

Буряадай байгаали хамгаалгын болон баялигуудай нөөсэлэлгын сайд Сергей Матвеев, хизаарламал харюусалгатай «ЭкоАльянс» бүлгэмэй захирал Дмитрий Дружинин, Бүхэроссиин арадай фронтын болон прокуратурын түлөөлэгшэд эндэ саг дары ерээ. Бог шорой хаядаг газар тэдэнэр хараад, нютагай засагаархинтай болон бог шорой хаядаг газарай эдлэгшэтэй суглаа үнгэргөө.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй энэ байдал тайлбарилһаар, бог шоройн полигониие байлгаха мүнгэн үгтөө һэн. Харин мүнөө шэнэ полигон барилгада мүнгэ шэглүүлхэ асуудал хэлсэгдэнэ гэжэ тэрэ дуулгаа.

- Селенгинск һууриндахи хог богой газарай шахардуу байдалые бидэ мэдэнэбди. Энэ газар Зүблэлтэ засагай үеһөө хэрэглэгдэнэ. Мүнөө интерсхемын хубилгагдаһанһаа боложо, эндэ бүри ехээр хог бог асарагдадаг болоо. Тиихэдээ баһал үшөө зарим тэды нэмэлтэ асуудалнууд гарана. Энэ газарые эдлэгшэ нёдондо болёо. Тиихэдэ бидэ энэ газарые нютагай захиргаанда дамжуулаабди, мүнгэ үгөөбди. Хаягдаһан хог богой тала дайдаар таража, носожо, ууяха, муу муухайгаар бааяхагүйнь тула хаража, ажаллажа байхаарнь үнгэрһэн долоон хоногто нютагай захиргаантай хэлсээн баталагдажа, уласай һан жасаһаа 2 сая түхэриг үгтөө һэн, - гэжэ Алексей Цыденов хөөрэнэ.

Тиигэбэшье Толгойлогшын хэлэһээр, хог бог хаяха, хадагалха газар ажаллажашье байхадаа, энэ шахардуу асуудал шиидхэнэгүй. Юундэб гэхэдэ, үшөө Зүблэлтэ засагай үеын ха юм - энэ газар хуушараа, муу бузар үлэгдэлнүүд хэмһээ ехээр суглараа.  Шэнэл полигон баригдабал, энэ асуудал шиидхэгдэхэ. Уридшалһан тоололгоор энэ хэрэг хоёр жэлэй хугасаада бүтэхэ болоно. Буряадай Засагай газарта проектно-сметнэ дансанууд бэлдэгдээд, экологическа шүүбэри һайнаар гараа.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.